การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด (Active Learning)

โพสต์24 ส.ค. 2561 23:15โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2561 23:58 ]

           


             วันเสาร์  ที่ 25  สิงหาคม  2561 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด (Active Learning)

  โดยมี นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1  กล่าวว่าเนื่องจากคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1    แต่จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 พบว่า  ผลการทดสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ คือมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และ ต่ำกว่าร้อยละ 50 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดของสถานศึกษาซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีบทบาทหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้โรงเรียนได้ดำเนินการเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร การกระตุ้น ส่งเสริมให้สถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถในการฝึกให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)การประกวดผลงานที่ประสบผลสำเร็จด้านการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  เป็นปัจจัยในการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องจากครูผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยความสำคัญดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการอบรมคือ

           1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน โดยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) การเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมายโดยใช้โปรแกรม GSP (The Geometers Sketchpad ) และการพัฒนาทักษะการคิดด้วยวิธีพับกระดาษโอริกามิ(origami)

          2. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียน                              โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ใช้เวลา 2 วัน คือระหว่างวันที่  25 – 26 สิงหาคม 2561   ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย   เขต 1 ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 154 คน  เนื้อหาสาระของการอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต การใช้โปรแกรม GSP และการพับกระดาษโอริกามิวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณครูคณิตศาสตร์ในสังกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นอย่างดีจำนวน  10 คน และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

         ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments