การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำพัฒนาจริยคุณตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปี 2561

โพสต์3 ส.ค. 2561 02:18โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันศุกร์  ที่ 3  สิงหาคม  2561 เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1  เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำพัฒนาจริยคุณตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. ประจำปี 2561 ณ  ห้องประชุมเฉลิมขวัญ  โรงเรียนอนุบาลเลย 

 ดร.รอง  ปัญสังกา  ประธานในพิธี  กล่าวว่าโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  เป็นการดำเนินการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่  9     และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินงานภายใต้กรอบ  กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  เพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ  เป็นคนดี คนเก่ง  และมีความสุข  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น  เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อน  และทำได้ง่าย  เป็นการลงทุนต่ำแต่ได้กำไรมาก และสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง  โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้ได้กับ   ทุกศาสนา  ไม่ผูกขาดกับศาสนาใด  เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล  ที่ช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในโรงเรียน  ลดลง  และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์  เพิ่มขึ้น 

ภายในงาน  มีนาย เดช  ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย  เป็นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการว่า  การพัฒนาจริยคุณ   เป็นเครื่องมือในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียน  ถือเป็นกลไกสำคัญ  ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมเชิงบวก  กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าอากาศยาน  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ให้ผู้บริหารครู  และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  มีความรู้  ความเข้าใจในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา

โดยในการจัดประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าอากาศยาน  จำนวน  9  โรงเรียน  จำนวน  131  คน  ภาพเพิ่มเติม  >>>CLICK<<<

นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1Comments