การอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับเงินบําเหน็จ บํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) สําหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2562

โพสต์30 พ.ค. 2562 01:32โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร


วันที่ 30 พฤษภาคม  2562  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับเงินบําเหน็จ บํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) สําหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2562

การจัดอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับเงินบําเหน็จบํานาญด้วยตนเอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) สําหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีข้าราชการครูและลูกจ้างประจําที่จะ เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 จํานวน 116 ราย ซึ่งในปัจจุบันกรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบการ ยื่นขอรับเงินบําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทําให้ผู้รับบํานาญมี ID และ PASSWORD เป็นของตนเอง และสามารถยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญและเรียกดูข้อมูลของตนเองได้ แต่ผู้รับบํานาญขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการกําหนด ID และ PASSWORD รวมถึงวิธีการยื่นขอรับเงินบําเหน็จบํานาญด้วย ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติ สพป.เลย  เขต 1 จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น

โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2562 มีจํานวน 116 ราย ระยะ เวลาการฝึกอบรม 1 วัน หลักสูตรการยื่นขอรับเงินบําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) สําหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2562 โดยได้รับการอนุเคราะห์คณะวิทยากร จากสํานักงานคลังเขต 4 อุดร ประกอบด้วย 1. นางศิริพร กันยาทอง ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง ชํานาญการ 2. นายสุริยงค์ ลูกจันทร์ ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง ชํานาญการ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้  >>ภาพเพิ่มเติม<<<

นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

Comments