การอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่

โพสต์18 ส.ค. 2563 02:09โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร
 

วันที่  15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน การอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่ ประจําปีงบประมาณ2563.

        กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการอบรม  โดย  ดร.อนุกูล  ศรีสมบัติ  รอง ผอ. สพป.เลย เขต 1 การประกันคุณภาพการศึกษาถูกกําหนดขึ้นในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารในสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพเป็นกระบวนการ ที่สร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาจะมีคุณภาพได้มาตรฐาน ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปฏิรูประบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและ ตัวชี้วัดให้มีจํานวนน้อยลง กระชับ สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริงประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณภาพ ผู้เรียน มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารแลการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานด้าน กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ ภายในที่มีประสิทธิผล

          การจัดอบรมครั้งนี้มีระยะเวลา 1 วัน มีผู้เข้าร่วมการอบรม จํานวน 145 คน มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาแก่บุคลากรในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 >>>ภาพเพิ่มเติม<<

 นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย  เขต 1

Comments