การอบรมเสริมสร้างความรับรู้ เรื่อง “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของข้าราชการลูกจ้าง สพป.เลย เขต 1

โพสต์10 ก.ย. 2561 02:57โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

                    วัน จันทร์ ที่ 10 กันยายน  2561  เวลา 09.00 น. นายยืนยง  ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการอบรม การอบรมเสริมสร้างความรับรู้ เรื่อง “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของข้าราชการและลูกจ้าง  สพป.เลย เขต 1  โดยมีนายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้กำหนดจัดอบรม “เสริมสร้างความรับรู้ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” โดยมีนายพงศกร  ทองโชติ  และนางสาวฎามณี  ลีกระจ่าง พนักงานไต่สวน  จากสำนักงาน  ป.ป.ช จังหวัดเลย เป็นวิทยากรในการบรรยายในการอบรม ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมอบรม จำนวน 74 คน

 การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนกิจกรรมที่ 2 คือการศึกษาดูงานเขตสุจริต การอบรมวันนี้ ประกอบด้วย เนื้อหาการปรับฐานความคิด บุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และการร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์      “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” มีความมุ่งหมายที่จะให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ปรับฐานความคิดให้มีความตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ 5 ประการของเขตสุจริต อย่างยั่งยืน โดยในช่วงเวลาสุดท้ายของการอบรม นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้กล่าวขอบคุณทีมวิทยากรพร้อมทั้ง กล่าวปิดการอบรมการอบรมเสริมสร้างความรับรู้ เรื่อง “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของข้าราชการลูกจ้าง สพป.เลย เขต 1 ในครั้งนี้ >>> ภาพเพิ่มเติม<<<

ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

ภาพโดย นางสาวนริศรา  แสงขาว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

           นางสาวพลอยไพลิน  ศรีบุรินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Comments