“เกียรติยศ ทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดิน”

โพสต์27 ก.ย. 2562 06:27โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู (อดีต ผอ.สพป.เลย เขต ๑) เป็นประธานในพิธีงานแสดงกตเวทิตาจิต แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจําในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๖๒   โดยมี ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

 สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ดําเนินการจัดงานต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความสําคัญ และร่วมมือสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบกิจกรรม ดําเนินงานมาโดยตลอด เพื่อเป็นเกียรติ และเชิดชูคุณความดี ผู้เกษียณอายุราชการ ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทเสียสละ อุทิศตน พัฒนาการศึกษา ให้แก่ประเทศชาติตลอดชีวิต  ราชการ สร้างคุณูปการมหาศาล ให้เกิดต่อแผ่นดิน จนเด็กและเยาวชนของชาติ เป็นฐาน พลังเข้มแข็งยิ่งใหญ่ ในการสร้างประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งปีนี้มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจํา เกษียณอายุราชการจํานวนทั้งสิ้น ๑๒๒ รายการจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ชื่องานเกียรติยศ ทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการที่ได้ปฏิบัติงานราชการจนเกษียณอายุราชการรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการแสดงออกกับผู้ที่เกษียณอายุราชการของหน่วยงานสําหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก การแสดงของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด >>ภาพเพิ่มเติม<< >>>>ภาพเพิ่มเติม 2<<

ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

                    นางวรกัรญา คำสิงห์นอก เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

Comments