คํากล่าวรายงานพิธีเปิดการอบรม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา

โพสต์1 ก.ย. 2563 02:01โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

        ณ โรงแรมฟลอร่าฮิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เลย  ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้  ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 1 - 18 กันยายน 2563 หน่วยพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

       กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินการอบรมโดย  นางปัทมา  สิมพลา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.เลย เขต  1  ในนามของคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาและผู้เข้ารับการพัฒนา

       นาง ปัทมา สิมพลา  กล่าวว่าตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 19 (4) และ มาตรา 80 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบางตําแหน่งและบางวิทยฐานะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาโดยจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและให้หน่วยงานต้นสังกัดที่ รับผิดชอบการพัฒนาต้องดําเนินการพัฒนาให้ได้มาตรฐานในด้านการบริหารจัดการวิทยากรและวิทยากร   พี่เลี้ยงสื่อและนวัตกรรมในการพัฒนา สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนา และการประเมินผลการ พัฒนา โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น3 ระยะ

  ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 7 วัน

  ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง จํานวน 5 วัน

  ระยะที่ 3 การจัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนา การศึกษาในสถานศึกษา จํานวน 3 วัน

มีวัตถุประสงค์เพื่อ1. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 2. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ

เป็นนักบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับมอบหมายให้ ดําเนินการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และจังหวัดหวัดหนองบัวลําภู รวมจํานวน 67 คน โดยกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา  โดย  ดร.พิทยา  แสงสว่าง ผอ...ชุมชนบ้านผานกเค้า  สพป.เลย เขต 2  กิจกรรมภาคบ่ายรายวิชา ที่ 1.2 เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย ดร.ละออตา  พงษ์ฤทัศน์  ผอ.สพป.หนองคาย เขต  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

                    ภาพ/ข่าวโดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments