โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

โพสต์8 พ.ย. 2562 20:32โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายยืนยง  ปาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต เป็นประธานการจัดการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี 2562  และมอบนโยบายให้คณะกรรมการผู้คุมห้องสอบ ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลเลย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการดำเนินการสอบแข่งขันเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6  มีจำนวนห้องสอบ  20  ห้องสอบ  มีจำนวนนักเรียนผู้เข้าสอบทั้งสิ้นจำนวน 683 คน 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้รับผิดชอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคจำนวน 12 ศูนย์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนในพื้นที่ขยายผลการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนผู้มีความสามาถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษารวมทั้งช่วยกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครอง ในพื้นที่นั้นๆเกิดความสนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น  เพื่อพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ >>>>ภาพเพิ่มเติม CLICK<<<ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1
Comments