โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต)

โพสต์11 มิ.ย. 2560 23:13โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 12  มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร. สมพงษ์  พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ  ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมมาภิบาล  ป้องกันการทุจริต  (โรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สพป.เลย เขต 1 ภายในการประชุม        มี นางจุรีรัตน์  แถบเงิน  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการประชุม โครงการโรงเรียนสุจริต  มีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ           จำนวน 52  โรงเรียน  และโรงเรียสพฐ. ใสสะอาด  จำนวน 1  โรงเรียน สพป.ลย.1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  เพื่อวางรากฐานและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นให้  ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  5 ประการ  คือ  1) ทักษะการคิด2) มีวินัย  3)ซื่อสัตย์  4)อยู่อย่างพอเพียง  5) มีจิตสาธารณะ โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรบรรยาย  จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจำจังหวัดเลย ภาพเพิ่มเติม คลิ้ก

ภาพข่าว โดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

Comments