โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสํานึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์23 ก.ค. 2562 02:33โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียรวันที่ 23  กรกฎาคม  2562 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เวลา 09.00 น.นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถ บพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสํานึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้คัดเลือกเด็กนักเรียน ในสังกัด ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม  จํานวน 300 คน และครูเข้าร่วมโครงการเป็นครูต้นแบบครูแม่ไก่จํานวน 31 คน เพื่อนําความรู้ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนในโรงเรียน พร้อมกันนี้ภายในงาน นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

          องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้รายงานจํานวนผู้เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย อยู่ในลําดับที่ 9 ของโลก โดยรถจักรยานยนต์ยังครอง แชมป์สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก สํานักงานขนส่งจังหวัดเลยและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ตระหนักถึงการเสริมสร้างทักษะและความรู้ในการใช้รถใช้ถนนแก่เด็ก  เยาวชน และผู้ใหญ่แล้ว จะสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ จึงได้ร่วมกัน จัดการอบรมในครั้งนี้  มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตความรับผิดชอบของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 จํานวน 300 คน ใช้เวลาในการ อบรม จํานวน 1 วัน และในเวลา  11.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบการขับขี่ปลอดภัยโดยการใช้รถจักรยานสองล้อในท้องถนนอีกด้วย >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


                                                                                                     ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments