มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 53 ,54

โพสต์22 ก.พ. 2561 01:08โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561  เวลา 09.39 น. ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เลย  เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านน้ำใจนักเรียนหลังที่ นักเรียนหลังที่ 53 และ 54   บ้านหลังที่  53  มอบให้แก่  เด็กชายเสกสิทธิ์  สุโขยะชัย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังที่ 54  มอบให้แก่                                เด็กหญิงดุจฤทัย  ช้อนเติม นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  โดยมี สิบเอกเชษฐา  ขาวประเสริฐ              นายอำเภอปากชม เป็นประธานในพิธี ภายในงานมี นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน

          ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการ  สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น

          การสร้างบ้านให้นักเรียนครั้งนี้  สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยความร่วมมือจาก ส่วนราชการทั้งภาครัฐ  เอกชน  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม ผู้ปกครอง นักเรียน  ผู้นำท้องถิ่น  ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ สนับสนุนการสร้างบ้านให้นักเรียน และผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างบ้านนักเรียนที่สำคัญคือ นายถาวร  สืบผาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน ห้วยอาลัย ที่ดำเนนการส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างบ้านน้ไใจทั้ง 2 หลังให้สำเร็จด้วยดี >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

Comments