งานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด

โพสต์26 ก.ค. 2562 00:47โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

    วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเมืองเลย  ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดงาน โดยนายประวิทย์  น้อยบัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย  เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์  ของการจัดงาน

    วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ  เนื่องจากวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดําเนินไป เป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ ทรงเปิดการ อภิปรายในหัวข้อปัญหาการใช้คําไทยทรงดําเนินการอภิปรายและทรงสรุปการ อภิปรายอย่างดีเยี่ยม แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยและความ ห่วงใยในภาษาไทย  

    การจัดงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเมืองเลย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาไทย จํานวน 5 รายการ ได้แก่ กิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมแต่งคําขวัญ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพกิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรม ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและกิจกรรมประกวดการแต่งกายชุดไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดซึ่งจัดขึ้นเพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแต่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีจํานวน 5 กิจกรรม คือกิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมบรรณานิทัศน์ กิจกรรมแนะนําหนังสือกิจกรรมเล่าเรื่องจากหนังสือนําเสนอทางโทรทัศน์วงจรปิดกิจกรรมบันทึกประจำวันตามรอยเจ้าฟ้ายอดนักอ่าน กิจกรรมระบายสี  ตามรอยพระราชนิพนธ์ อีกด้วย ภาพเพิ่มเติม >>>CLICK<<<


ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1


Comments