เปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

โพสต์28 เม.ย. 2559 21:44โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  เปิดป้ายสำนักงานอย่างเป็นทางการ  พร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิรูปการศึกษา ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

                เมื่อวันที่  27  เมษายน 2559  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  มีพระครูสุนทรคุณวัฒน์ เจ้าคณะตำบลนาอ้อ เขต 2 อำเภอเมืองเลย  เจ้าอาวาสวัดป่านาโคก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

             

   ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย  กล่าวว่า  จากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559  เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคำสั่งที่ 11/2559  เรื่อง การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559   โดยได้กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1 ในทุกจังหวัด  ทำหน้าที่เป็นหน่วยงาน ในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ให้ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ได้รับทราบว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  และบุคลากรในสังกัด มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ของกระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้  จึงได้จัดให้มีพิธี “เปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ขึ้น  โดยมุ่งหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถาน ที่ที่จะใช้ในการอำนวยความสะดวก ประสานงาน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

            

 ด้านนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลยกล่าวชื่นชมศึกษาธิการจังหวัดเลย  และทีมงานที่มุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ในระยะเปลี่ยนผ่านให้เป็นไปตามกรอบ และแนวทางการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งในระยะ ตั้งต้นที่จัดหาสถานที่ในการบริหารจัดการศึกษา และอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ได้อย่างเหมาะสม เป็นหน่วยงานที่จะบ่มเพาะ พัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดเลยให้เป็นคนดี มีคุณภาพ  และเชื่อมั่นในความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ที่จะร่วมกันจัดการศึกษาของจังหวัดเลยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปประณยา  บุญลือ  ผอ.กลุ่มอำนวยการ / ข่าว

นิธิมา กองลาแซ  / เฉลิมพล เพ็งน้ำคำ  / ภาพ


Comments