พิธีมอบถุงยังชีพลูกเสือ - เนตรนารี ของสํานักงานลูกเสือจังหวัดเลย

โพสต์30 ก.ค. 2563 22:25โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายยืนยงปาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพให้แก่ ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563  สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กําหนดให้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือ แห่งชาติ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ลูกเสือ – เนตรนารี และเชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้มอบถุงยังชีพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้ชื่อการจัดงานลูกเสือรวมใจ
ทุกประเภททุกหมู่เหล่า ตลอดจนสมาชิกผู้บําเพ็ญประโยชน์จัดกิจกรรมบําเพ็ญ สาธารณประโยชน์
เทิดไท้องค์ราชันระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม  ๒๕๖๓ พร้อมกันทั่วประเทศ

ในส่วนของสํานักงานลูกเสือจังหวัดเลย ได้กําหนดจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี   ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานลูกเสือจังหวัดเลย จํานวน 50 คน  โดยมีงบประมาณในการจัดโครงการในครั้งนี้ จำนวน 50,000.- บาท

ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1
Comments