พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปี 2562

โพสต์11 พ.ย. 2562 20:36โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

        วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา  2562    ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน  “ปทุมมาสงเคราะห์” ทั้งนี้มี  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน เข้าร่วมในงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

         การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  เป็นการตระหนักถึงพัฒนาการของประชากรวัยเรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  สติปัญญา และห่างไกลยาเสพติด มีสมรรถนะในการเป็นพลเมืองที่ดี ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬารวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียน  มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกล    ยาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม พัฒนาทักษะทางการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น นักเรียนสามารถแข่งกีฬา  ได้ถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขึ้นเป็นประจําทุกปี

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพโดย นายกฤชพงษ์  ราชพัฒน์ ช่างไฟฟ้า ช 4

ข่าวโดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ

 

Comments