พิธีเปิดค่ายพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรม สู่สังคม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2561

โพสต์2 ส.ค. 2561 02:11โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2561 02:32 ]

          วันนี้  วันที่  2  สิงหาคม  2561  เวลา  09.00 น. นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดค่ายพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรม    สู่สังคม  ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. ประจำปี  2561  ณ  หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย 

           สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  เพื่อปลูกฝัง  ให้ผู้บริหาร  ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามกรอบแนวคิดคุณธรรม  5  ประการ  คือ  พอเพียง  กตัญญู  ซื่อสัตย์สุจริต    มีความรับผิดชอบ  และอุดมการณ์  คุณธรรม  การพัฒนาค่ายยุวชนคนคุณธรรม  ถือว่าเป็นกลไกสำคัญยิ่ง     ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.โดยนักเรียนเป็นผู้คิด  วางแผนและเป็นผู้ปฏิบัติร่วมกับผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณธรรมบนพื้นฐาน อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

          โดยในการจัดค่ายอบรมในครั้งนี้ นางรัชดา  สืบผาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวความคิดของศูนย์โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นการปลูกฝั่งให้ผู้บริหาร     ครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา           มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต  ตามกรอบแนวความคิด คุณธรรม 5 ประการ  คือ  พอเพียง  กตัญญู  ซื่อสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบ  อุดมการณ์คุณธรรม  เพื่อให้ครูที่ได้รับการอบรมได้เป็นครูแกนนำ  เข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม  ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  ทั้งนี้ในการ จัดอบรมประกอบด้วยครูวิทยากรแกนนำพัฒนาจริยคุณ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.จำนวน  25  คน  และนักเรียนในกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม  จำนวน  รวมทั้งสิ้น  125  คน  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ / ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1
Comments