พิธีรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา

โพสต์9 ต.ค. 2561 03:25โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ประจําปี ๒๕๖๑ โดยในการดำเนินงาน มี ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผอ.สพป.เลย เขต ๑ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานในครั้งนี้ว่าเป็นการมอบ รางวัลและเกียรติบัตร ให้กับบุคคลที่ผ่านการอบรม และมีผลงานในการประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักคําสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้า และการดํารงรักษาความดีอย่างเสมอต้น เสมอปลายอย่างต่อเนื่องในการครองตน ครองคน และครองงาน จนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ประชาชนคนทั่วไปและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แบ่งเป็นดังนี้

๑. คนดีศรีเมืองเลย “ด้านความซื่อสัตย์สุจริต” จํานวน ๑๕ ราย ระดับดีมาก ได้รับโล่รางวัล ๑๑ ราย

ระดับดี ได้รับเกียรติบัตร ๔ ราย ผู้ได้รับรางวัลเป็นบุคคลที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีเมืองเลย “ด้านความซื่อสัตย์สุจริต” และเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของ โรงเรียน มีผลงานในการบริหารงานด้านการเงินและพัสดุเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและคํานึงถึงผลประโยชน์ที่ นักเรียนและทางราชการจะได้รับเป็นสําคัญ

๒. โล่รางวัลและเกียรติบัตร “ครคุณธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๔๐ ราย แยกเป็น

๒.๑ ระดับดีมาก ได้รับโล่รางวัล ๑๕ ราย

๒.๒ ระดับดีเด่นและระดับดี ได้รับเกียรติบัตร ๒๕ ราย

ผู้ได้รับรางวัลเป็นบุคคลที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม และมีผลงานในการประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักคําสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้า และการดํารงรักษาความดีอย่างเสมอต้น เสมอปลายอย่างต่อเนื่องในการครองตน ครองคน และครองงาน จนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ประชาชนคนทั่วไปและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

๓. เกียรติบัตรรางวัลให้บริการดีเด่น “เราทําดี ด้วยหัวใจ” จํานวน ๑๔ ราย สําหรับ บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ที่มีผลต่อการประเมินการให้บริการแก่ผู้มารับ บริการ ตามแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการ ซึ่งมีความพึงพอใจระดับดีมาก (Excellent) อีกทั้งมีผลการประเมิน ๕ ส. ตามนโยบายของท่านผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ผลการประเมินระดับคุณภาพดีเยี่ยม ๓ ปีติดต่อกัน สมควร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

๔. เกียรติบัตรรางวัลสําหรับคณะกรรมการที่ได้ทําหน้าที่เป็นกรรมการการพิจารณา คัดเลือก ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับโล่รางวัลดังกล่าว จํานวน ๒๔ ราย

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1


Comments