ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์19 ธ.ค. 2560 00:02โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2560 00:03 ]

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม  2560  เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสุจิน มีชัย กรรมการ กศจ. เป็นประธานการเปิดการประชุม  พร้อมกันนี้มี ดร.สุภชัย  จันปุ่ม                        ศึกษาธิการจังหวัดเลย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั่งหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ    ที่ 19/2560เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา พ.ศ.2550 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัสำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐานภาพ/ข่าว  โดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

Comments