ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

โพสต์26 ก.ค. 2562 22:46โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  ที่เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจํา ตําบล

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคําสั่งให้ใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยในการเปลี่ยนแปลงของสาระวิทยาศาสตร์ ได้มี การบรรจุสาระเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามาเป็นสาระที่ 4 และมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสําคัญ 2 ส่วน คือ การออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) และวิทยาการคํานวณ (Computing Science) นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ตระหนัก การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยากรคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้ง วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งหมด และสามารถนําความรู้ไปจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของตนเอง


จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพื่อจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

 เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษา มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ (Computing Science) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง2560) และเพื่อให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเทคนิควิธีการสอนวิทยาการคํานวณ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพกับนักเรียนของตนเองได้ทั้งนี้มี จำนวนผู้เข้าประชุม  จำนวน120  คน >>ภาพเพิ่มเติม<

 ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ

Comments