โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดเปิดศูนย์ศาสตร์พระราชา

โพสต์22 มี.ค. 2561 01:52โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
วันที่ 22  มีนาคม  2561 เวลา 10.39 น ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เปิดบ้านวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา โดยมี นายสุริยา  หงษ์เวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้การเปิดศูนย์การเรียนรู้หลักด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เป็นการเปิดศูนย์วิชาการเพื่อนำเสนอผลงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนและแนะแนวนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ได้กำหนดปณิธานในการจัดการศึกษาร่วมกันคือ   นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ซึ่งการสืบสานศาสตร์พระราชา โดย เฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญของรัชกาลที่ 9 ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจึงนับว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง             นายสุริยา  หงส์เวียง เปิดเผยว่า  โรงเรียนได้ทำการพัฒนาฐานการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาศาสตร์พระราชาอย่างจริงจังเพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้นักเรียนในสังกัดเกิดองค์ความรู้และเป็นการปลูกฝั่งให้นักเรียนนำเอาศาสตร์ดังกล่าวไปดำเนินในชีวิตประจำวันต่อไปได้ จึงผลักดันให้เกิดศูนย์ศาสตร์พระราชาดังกล่าว                                                             

ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments