โรงเรียนอนุบาลเลย เปิดบ้านวิชาการ (Open House Anubanloei School) ตลาดพอเพียงบัวชมพู และมอบทุนการศึกษามูลนิธิ พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก

โพสต์26 ก.พ. 2561 00:56โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วัน จันทร์ ที่  26  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการเปิดบ้านวิชาการ  ตลาดพอเพียงบัวชมพู  และมอบทุนการศึกษามูลนิธิ  พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ณ โรงเรียนอนุบาลเลย  (Open  House Anubanloei School) ภายในงานมี                  นายเดช  ปาจรียานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินการ  พร้อมกันนี้ มี นายยืนยง  ปาลี รองผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้บริหารการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา  นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมในงานดังกล่าวจำนวนมาก

โรงเรียนอนุบาลเลยได้จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายโปรแกรมการเรียนการสอนทั้งห้องเรียนภาษาอังกฤษ  ระดับปฐมวัย ห้องเรียน Mini  English Program ระดับประถมศึกษา  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ  5  ประการได้แก่  เป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ก้าวหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม โดยการดำเนินการดังกล่าว  ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  การวางแผนและแก้ปัญหาในการทำงาน  ตลอดจนนำเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย  และโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการพัฒนาการจัดการศึกษาจากมูลนิธิ  พลเอกอาทิตย์  กำลังเอก ตั้งแต่ปี 2536 จึงได้นำดอกผลมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษา  สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  จำนวน  40  ทุน  ทุนละ  500 บาท

ในการเปิดบ้านวิชาการ เป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นำเสนอผลงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี เป็นการดำเนินการเพื่อเผยแพร่ผลงานนักเรียน  ต่อสาธารณชน ผู้ปกครองได้รับชมผลงานของบุตรหลาน และมีสัมพันธภาพที่ดีกับโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีกิจกรรมกล่าวขึ้น >>>> ภาพเพิ่มเติม<<<<Comments