สพป.เลย ๑ เร่งพัฒนาครู สู่ประตูอาเซียน "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อการสื่อสารภาษาอาเซียน" (ภาษาจีน)

โพสต์2 เม.ย. 2562 01:34โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

 

ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อการสื่อสารภาษาอาเซียน (ภาษาจีน)

ในปี ๒๕๕๘ ประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศเข้าสู่ AEC พบว่า ภาษาที่มีผู้พูดมาก เป็นอันดับต้น ๆ คือภาษาอังกฤษ ประมาณ ๓๒๘ ล้านคน และภาษาจีนก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีความสําคัญเช่นกัน เพราะประชากรในภูมิภาค อาเซียนหลายประเทศ ประกอบด้วยประชากรที่มีเชื้อสายจีนที่ใช้ภาษาจีนอยู่เป็นจํานวนมาก ไม่ ว่าจะเป็นสิงคโปร์ เวียดนาม พม่า ลาว และไทย ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก โดย มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ ๘๗๓ ล้านคนในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทางรัฐบาลจึงได้กําหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้มีการดําเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ในทางกลับกันการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย ดร.รอง ปัญสังกา ข้อ๒๘ ใช้ ASEANเต็มรูปแบบ ASEAN Language Laos/Vietnamese/Chinese

สพป.เลย เขต ๑ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว และเห็นว่าผู้บริหารและบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษานับเป็นบุคคลสําคัญจึงจัดการอบรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู และบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนภาษาจีน และตระหนักถึงความสําคัญในการขับเคลื่อน ประชาคมอาเซียนสู่การเรียนการสอนเพื่อสร้างจิตสํานึก ในการเป็นพลเมืองอาเซียน รวมทั้งการ สร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ และพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทยให้มีความพร้อมสู่การเป็นประชาคม อาเซียนต่อไปในอนาคตกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๕๒ คน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากโรงเรียนเมืองเลย ได้แก่ ๑. นางสาวธิดารัตน จันทะพล ๒. นางสาวกชามาส เอี่ยมแก้วประเสริฐ ๓. นางสาวพรภิรมย์ แคนติ >>ภาพเพิ่มเติม<<

 

 


ภาพ/ข่าว โดยนาง  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.เขต ๑
Comments