สพป.เลย เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทํา Web Site โรงเรียน เพื่อรองรับการประเมิน OIT Online

โพสต์6 ส.ค. 2562 02:19โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร


วันที่  สิงหาคม  2562 เวลา 09.00. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1 เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการจัดทํา Web Site โรงเรียน เพื่อรองรับการประเมิน OIT Online โครงการบูรณาการต่อต้าน ทุจริตและประพฤติมิชอบ (โครงการเขตสุจริต) รุ่นที่ 1 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โดยในพิธี มีนายยืนยง  ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม

นายยืนยง ปาลี กล่าวว่าการทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในทุกมิติรูปแบบการทุจริตในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริต ที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง จากนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสํานึก ให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.เลย เขต 1 จึงเล็งเห็นความสําคัญและได้จัดทําโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) โดย ดําเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการจัดทํา Web Site โรงเรียน เพื่อรองรับการประเมิน OIT โครงการบูรณาการ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (โครงการเขตสุจริต) ขึ้นโดยการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรม จํานวน 71 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ เพื่อจัดทํา Web Site โรงเรียน ในการรองรับการประเมิน OIT Online การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมี Web Site ในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ประสานงานราชการและเพื่อ ตอบสนองต่อนโยบายด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบได้ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments