สพป.เลย เขต 1 จัดประชุมสืบสานศาสตร์พระราชา

โพสต์2 ก.ค. 2561 03:12โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

 วันที่ 2 กรกฎาคม  2561  เวลา 09.00 น ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้นเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาและสนองพระราชกระแสรับสั่ง  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสนองพระบรมราโชวาทของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง  พระราชทานหลัก 3 ประการ เกี่ยวกับครูและนักเรียนไว้ว่า  1)ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู  2)ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า  3)ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี  จากพระราชกระแสรับสั่งข้างต้น  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชประสงค์ให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานนี้ โดยพระราชทานพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาเพื่อสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียน 4 ด้าน คือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม  มีงานทำ-มีอาชีพ เป็นพลเมืองดีกระทรวงจึงกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม เพื่อพัฒนาเยาวชนให้ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   มีกระบวนการขั้นตอนตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.)  5 ขั้นตอน คือ  1) การสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ 2) การลงมือปฏิบัติ 3) การนิเทศติดตาม 4) การรายงานความก้าวหน้าและประเมินผล  5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งหัวใจสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม คือ การแปลงคุณธรรมให้เป็นจริยธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยผ่านกระบวนการโครงงานคุณธรรม  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมให้มีการประชุมครั้งนี้ขึ้น

นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้ควบคุมดูแลการดำเนินการตามโครงการกล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารนำกระบวนการไปพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  เพื่อพัฒนาผู้บริหารเป็นผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สู่การปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้  ผู้บริหาร  ศึกษานิเทศก์  จำนวน  160 คน โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้คือ นายไกรสร  พิมพ์ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2 ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว จัดขึ้น  ณ ห้องประชุม  อัสนี วสันต์  โรงเรียนเมืองเลย  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว  โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments