สพป.เลย เขต 1 ปฏิบัติการเข้ม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์23 มี.ค. 2563 21:57โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2563 00:29 ]


ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)   ที่มีการแพร่ระบาด ในหลายพื้นที่ทั้งในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย สพป.เลย เขต 1 ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัด และผู้มาติดต่อราชการ ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว  จึงได้กําหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้บุคลากรทุกคน ติดป้ายแสดงตนตลอดเวลาปฏิบัติงาน สําหรับผู้เข้ามาติดต่อราชการ ต้องลงทะเบียนโดยการเขียนชื่อ - สกุล พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ทุกครั้ง

2. จัดตั้งจุดคัดกรอง และเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย ในทางเข้า - ออกของ สํานักงาน โดยการตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย ทุกคน ทุกครั้งที่เข้า-ออกสํานักงาน หากพบว่ามีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้กลับบ้านเพื่อเฝ้าระวังตนเอง เป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา และปฏิบัติตนตาม แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานอาการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

3. ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม โดยใช้ระบบ AMSS ++ และให้ใช้ระบบ Work From Home ผ่านระบบ Video Conference เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถ ติดต่อได้ตลอดเวลา และจัดบุคลากรหมุนเวียนสลับวันทํางานตามความเหมาะสม ยกเว้นผู้อํานวยการเขตพื้นที่ การศึกษา รองผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมทั้งแม่บ้าน นักการภารโรง รปภ.ให้มาปฏิบัติงานตามปกติ

4. ให้กลุ่มอํานวยการประสานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพตามอาคารสํานักงานทุก 30 วัน

5. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลทุกจุดเข้าออกอาคาร ห้องประชุม สํานักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ

6. การจัดประชุม อบรม สัมมนา ให้ใส่หน้ากากอนามัย และจัดให้นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมทั้งให้ดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

7. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สัปดาห์ละครั้ง และให้บุคลากรทุกคนทํากิจกรรม 5 ส บริเวณที่รับผิดชอบ

          ทั้งนี้จากการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา สพป.เลย เขต 1 ได้รับคำ ชื่นชมในการปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงศึกษา และตามนโยบายที่รัฐบาลได้จัดให้ดำเนินการได้โดยเคร่งครัด  และสร้างความพึงพอใจ อุ่นใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งที่มาปฏิบัติงาน   และเข้ามาติดต่อราชการเป็นอย่างยิ่ง

  >>ภาพเพิ่มเติม<<


 ภาพ/ ข่าว โดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

Comments