สพป.เลย เขต 1 จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561

โพสต์3 เม.ย. 2561 01:24โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีความประสงค์การดำเนินการขับเคลื่อนสะเต็มสู่สถานศึกษา  ให้ครอบคลุมทุก สังกัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัดอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับมอบหมายให้ เป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมทั้งระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สามารถจัดการอบรมด้วยระบบทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงได้มีการจัดการอบรมหลักสูตร  ครูพี่เลี้ยง  ประจำศูนย์ฝึกอบรมตามหลักสูตร การอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1โดย แบ่ง การจัดอบรมดังนี้
ช่วงที่ 1 วันที่ 17-19 มีนาคม 2561
ช่วงที่ 2 วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2561
ช่วงที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2561 - 2  เมษายน 2561
ช่วงที่ 4 วันที่ 7 - 9 เมษายน  2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ภาพ/ข่าว  โดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1(3 เมษายน 2561)
Comments