สพป.เลย เขต 1 เดินหน้าเป็นเจ้าภาพหลัก “ สพฐ.เกมส์ 2561”

โพสต์22 พ.ย. 2561 01:38โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2561 00:53 โดย นางณัชชา ทีนา ]

      


          วันที่ 21  พฤศจิกายน 2561 ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดงานการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ปี 2561 ทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งขันกีฬาในระดับภาค  โดย ภายในพิธีมี นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ,นายไพโรจน์  พรมสอน รองผอ.สพม.19 รักษาราชการ ผอ.สพม.19 เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้การจัดการแข่งขันกีฬา จัดขึ้นในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561

         ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย สติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วม กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการจัดการศึกษา จึงจำเป็นต้องจัดให้ผู้เรียน มีความรู้ควบคู่กับการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกาย และจิตใจ การกีฬาและการออกกำลังกายจึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี หากเด็กและเยาวชน มีทักษะ พื้นฐานทางการกีฬาที่ดี ก็จะสามารถพัฒนาสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในที่สุด โดยการดำเนินการแข่งขัน 7 ประเภทกีฬาโดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่ระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอายุไม่เกิน 15 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุไม่เกิน 18 ปี ระดับภาค 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 และแข่งขันระดับชาติในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ที่กรุงเทพ ฯเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสพฐ. เกมส์ประจำปี 2561 ขึ้น และกำหนดการแข่งขันกีฬาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป >>>(ภาพเพิ่มเติม)<<<

         ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักปประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments