สพป.เลย เขต 1 เข้มจัดอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัยในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

โพสต์6 ก.ค. 2561 21:55โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2561 21:56 ]

 


              วันที่ 7  กรกฎาคม  2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร. รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดการอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัยในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

          สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง พบว่า  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2546  มีจุดดีหลายประการ เช่น เป็นเอกภาพ มีความยืดหยุ่น มีความเป็นสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย แต่ผลการศึกษาได้สะท้อนให้เห็นปัญหาหลายด้าน ได้แก่ ความไม่ชัดเจนของหลักสูตรของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างพัฒนาการเด็กปฐมวัย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้  ปัญหาการประเมินพัฒนาการในสภาพจริง ปัญหาความเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  รวมถึงปัญหาคุณภาพเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่มีผลการประเมินพัฒนาการในภาพรวมไม่เป็นไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  

          นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ผู้ควบคุมดูแล การดำเนินงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ขึ้น ซึ่งสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้น  จำเป็นจะต้องมีการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560 ลงสู่การปฏิบัติ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  จึงจัดการอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัยในการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  คือ ให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  ครูสามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธ 2560   และนำไปสู่การปฏิบัติ  และเป็นการเพิ่มพูนเทคนิคการจัดประสบการณ์การสอนเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการตามมาตรฐานของหลักสูตร จึงได้สนับสนุนส่งเสริมขับเคลื่อนการจัดการประชุมดังกล่าว

          นางสมัย  ปริบาล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการ กล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินการโดยนำครูเข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนปฐมวัย  จำนวน  155  โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน  รวม 155 คน  การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2 คือ ดร.  นันทนา  สาระกิจจานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และความร่วมมือจากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทุกท่าน ,ครูศิราวัลย ชานุชิต ครูโรงเรียนอนุบาลเลย , คุณครูลลิดา ผุยมาตย์  ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา และคุณครูธัญญา คำยิ่งเดชาภัทร  ครูโรงเรียนบ้านบุฮม ทีมวิทยากรในงานอบรมดังกล่าว โดยนางสมัย ปริบาลกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการอบรมครั้งนี้จะสามารถทำให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  และนำไปสู่การปฏิบัติได้  ภาพเพิ่มเติม  >>>CLICK<<<

ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments