สพป.เลย เขต 1“เปิดบ้านคุณธรรม”ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์16 ก.ค. 2561 02:19โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดบ้านคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1 พร้อมบรรยายพิเศษในงาน

ภายในงานดังกล่าว  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์  ของการดำเนินการว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ขึ้น 

วัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best  Practice) โรงเรียนที่เป็นแบบอย่างได้ 2.เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน  เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอื่น ๆ ได้ 3. เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำเสนอโรงเรียนดี 5 วิถี 4. เพื่อคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตตรวจราชการที่ 10 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดบ้านคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน นำเสนอกิจกรรม Best Practice  ดังนี้

1. กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางยุวสถิรคุณ 2 ระดับ ได้แก่  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. กิจรรม 10,000   คุรุชน คนคุณธรรม  ผู้บริหาร  ครู

3. กิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ผู้บริหาร  ครู

4. นวัตกรรมสร้างความเข้มแข้.ให้กับโรงเรียน ด้านการบราหรจัดการ

5. กิจกรรมโรงเรียนดี  5 วิถี

 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเปิดบ้านคุณธรรม ครั้งนี้ได้แก่  ผู้บริหาร ครู นักเรียน และศึกษานิเทศก์  จำนวน  200 คน  ในการดำเนินการครั้งนี้มีคณะกรรมการดำเนินงาน  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  คณะกรรมการการตัดสินได้แก่  รอง ผอ.สพป.ลย. 1  ศึกษานิเทศก์  ครู  และผู้บริหารโรงเรียน 

ดร.  รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เปิดเผยว่า  โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการที่ดำเนินการตามรอย พระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง  พระราชทานหลัก 3 ประการ เกี่ยวกับครูและนักเรียนไว้ว่า  1)ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู  2)ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่ 3) ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี  จากพระราชกระแสรับสั่งข้างต้น  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชประสงค์ให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานนี้ โดยพระราชทานพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาเพื่อสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียน 4 ด้าน คือ

 1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 3.มีงานทำ-มีอาชีพ  4.เป็นพลเมืองดี

จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  จึงดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการโครงงานคุณธรรม ซึ่งมีหัวใจสำคัญในการพัฒนาคือ การแปลงคุณธรรมให้เป็นจริยธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับนโยบายที่ตนได้กำหนดไว้คือ  การให้นักเรียนได้เติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีความรู้ รู้ในการดำรงชีวิต สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความปกติสุขนั่นเอง >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1  
Comments