สพป.เลย เขต 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมและเรียนรวม

โพสต์28 เม.ย. 2559 23:16โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

              

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) อบรมครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ระหว่างวันที่  28-30 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย.1 โดย ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย  เป็นประธานเปิดการอบรม (28 เมษายน 2559)

            

    ทั้งนี้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวมนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ในปี 2559 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต ให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในทุกระดับ และทุกระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

 การอบรมพัฒนาในครั้งนี้ จะส่งผลให้ เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การคัดกรอง การประเมินความสามารถพื้นฐาน และส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค โดยการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีความพร้อมในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา โดยจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ  ซึ่งในการอบรมใช้หลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด มีคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยและคณะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และ คณะครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 170 คน


ประณยา  บุญลือ   ผอ.กลุ่มอำนวยกร / ข่าว

นิธิมา กองลาแซ / เฉลิมพล เพ็งน้ำคำ / ภาพ

                

Comments