สพป.เลย เขต 1 เพิ่มพูนทักษะนักเรียนด้านการกีฬา หลักเมืองเกมส์ 2018

โพสต์22 พ.ย. 2561 02:20โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2561 02:57 ]         วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง ประจําปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองเลย ทั้งนี้มี นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม    ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน เข้าร่วมในงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

         การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง เป็นการตระหนักถึงพัฒนาการของประชากรวัยเรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  สติปัญญา และห่างไกลยาเสพติด มีสมรรถนะในการเป็นพลเมืองประชาคมอาเซียนที่ดี ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมืองเป็นประจําทุกปี

          โดยการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 2,535 คน ครูผู้ฝึกสอน จํานวน 15  คน แบ่งนักกีฬาออกเป็น 4 ตําบล ได้แก่ ตําบลกุดป่อง        ตําบลน้ำหมาน ตําบลกกทอง และตําบลเสี้ยว มีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน คือ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา นําไปสู่การเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงต่อไป รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกล    ยาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม พัฒนาทักษะทางการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น นักเรียนสามารถแข่งกีฬา     ได้ถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน

          และในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีการจัดการแข่งขันกีฬาเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทกรีฑา มีการแข่งขัน 11 รายการ 2. ประเภทกีฬา มีการแข่งขัน 4 รายการ ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมืองประจําปีการศึกษา 2561 >>> ภาพเพิ่มเติม <<<

            ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments