สพป.เลย เขต 1 ย้ำทุกครูคนสำคัญ จัดตั้งศูนย์ เฉพาะกิจ ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์8 พ.ค. 2561 00:58โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 01:52 ]

วัน ที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม  เทพสถิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   มีจัดการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ เฉพาะกิจ ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ เกิดขึ้นภายใต้คำกล่าวที่ว่า  “เสริมสุข  คลายทุกข์  อย่างยั่งยืน”

ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1 เปิดเผยว่า การจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อให้ความสำคัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้ ในขณะเดียวกันเป็นการป้องกันมิให้ให้เกิดปัญหาที่ส่งกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร อาทิ มีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  เข้าไปเกี่ยวข้องหรือการกระทำความผิดทางกฎหมายรวมถึงความขัดแย้ง  มีการกระทบกระทั่งกัน  และมีความขับข้องใจในการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อเป็นการเสริมขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละ  และมีอุดมการณ์  นอกจากนี้ยังพิทักษ์  ป้องกันบรรเทาปัญหา  ให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความรวดเร็วคล่องตัวและทันต่อเหตุการณ์ และเสริมสร้างความเข้าใจรู้เท่าทันและแก้ปัญหาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในชุดดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานเชิงรุกเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ภาพ >>CLICK<<

ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments