สพป.เลย เขต ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ PLC

โพสต์10 ก.ค. 2562 01:26โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนําผล O-NET ไปใช้ ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ PLC โดยพิธีเปิดงานในวันนี้ มีนางอมรา  จำรูญศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1  กล่าวว่า ดําเนินการพัฒนา คุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับครู วิชาการโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่ม ๑๐ % ล่าง และครู แกนนํา ๔ กลุ่มสาระ ทุกกลุ่มคุณภาพการศึกษา จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยการนําผล O-NET ไปใช้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ PLC ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนนําข้อมูลและสารสนเทศของผลสอบ O-NET ไปใช้ ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน สร้างเครือข่ายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ในระดับกลุ่ม คุณภาพการศึกษา กํากับ และติดตามการดําเนินการจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพของผู้เรียน ในการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษาโดยผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูวิชาการโรงเรียนที่มีผลสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่ำ (๑๐ % ล่าง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จํานวน ๑๔ โรงเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จํานวน ๕ โรงเรียน รวม ๑๙ คน ครูแกนนํา กลุ่มคุณภาพการศึกษาละ ๔ คน ได้แก่ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย จํานวน ๕๒ คน รวม ๗๑ คน การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ครูผู้สอนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ที่มีความรู้ความสามารถด้นการวัดและประเมินผล ตลอดจนการนําผล O-NET ไปใช้ ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนสูงขึ้น จํานวน ๑๒ คน >>> (ภาพเพิ่มเติม) <<<

                                                                        ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต ๑


Comments