สพป.ลย. 1 เปิดบ้านคุณธรรม เน้น เก่ง ดี มีความสุข

โพสต์4 ก.ย. 2560 01:21โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

สพป.ลย. 1 เปิดบ้านคุณธรรม เน้น เก่ง ดี มีความสุข

          วันที่ 4  กันยายน  2560  เวลา 09.00 น.  ดร.สมพงษ์  พรมใจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดบ้านคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

          สืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดทำโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาและสนองพระกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 และสนองพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  กระทรวงจึงกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  เพื่อพัฒนาเยาวชนให้ตระหนักรู้และเข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล ซึมซับคุณค่าคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  การขับเคลื่อนคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

          นางสาวกิ่งนภา  สกุลตั้ง  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนคุณธรรมเปิดเผยว่า  กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานตามโรงเรียนคุณธรรมดังกล่าว ยึดหลักกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1.สร้างความรู้ความเข้าใจ 2.การลงมือปฏิบัติ 3.การนิเทศติดตาม  4.การรายงานและประเมินความก้าวหน้า และ 5.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว “การเปิดบ้านคุณธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ให้โรงเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Good Practice จากโรงเรียนที่เป็นแบบอย่าง  2.เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมสามารถนำเสนอผลงานหลังจากนำความรู้จากการอบรม และการศึกษาดูงานได้นำไปใช้ให้เกิดผลจริงและเป็นรูปธรรมโดยการจัดงานในโครงการนี้มีเป้าหมายคือผู้บริหาร ครู นักเรียนและศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

            เด็กหญิง อุ่นรัก คุรุนันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเลย กล่าวว่าจากการที่ตนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ตนเองทราบถึงกิจกรรมภายนอกโรงเรียนที่มีความหลากหลาย ซึ่งตนไม่เคยรู้จักมาก่อน การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทำให้ตนได้ตระหนักรู้ และเข้าใจ ในด้านคุณธรรมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เช่นการไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตนเอง หากตนเรียนเก่งก็ให้แนะนำเพื่อนที่เรียนช้ากว่า เป็นต้น

          นายสมชาย   คำพิมพ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมมาสงเคราะห์ ,นายสุบรรณ  ธรรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหล่งควาย ซึ่งเป็นโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  จริยธรรม ได้กล่าวว่าพวกตนในนามของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รู้สึกยินดี ในการดำเนินงานตามโครงการคุณธรรมดังกล่าว เพราะตนก็ถือว่าเป็นผู้สร้างเด็กซึ่งเป็นอนาคต ของชาติได้มีคุณธรรม จริยธรรม  หากนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมประจำใจแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเด็กนักเรียน ไปสู่เรื่องอื่นๆ    ได้  โดยการยึดหลักอีกแบบอย่างหนึ่ง คือ การเก่ง ดี มีสุข  ในสังคม นั่นเอง ภาพเพิ่มเติิม <<CLICK>>

 ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments