ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 (2 กุมภาพันธ์ 2562)

โพสต์2 ก.พ. 2562 03:31โดยนางณัชชา ทีนา

วันนี้ วันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2562  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบ  และนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 การสอบ O-NET ในครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 เป็นศูนย์สอบ  การจัดสอบ   มีสนามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  17  สนามสอบ, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 จำนวน  13  สนามสอบ

O-NET (Ordinary National Educational Test)

คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีวัตถุประสงค์การสอบ O-NET เพื่อ

1.เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2.เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3.เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

4.เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

5.เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

 จากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

Comments