วันบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์21 มิ.ย. 2560 20:07โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2560 00:03 ]
    
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

โดยมีเป้าหมาย : เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมุ่งปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุกเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ และความกระตือรือร้น ฝึกทักษะวิทศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งการจัดกิจกรรมตามโครงการ มีความสอดคล้องกับหลักการ แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

ในปีการศึกษา 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน "วันบ้านวิทยาศาสตร์น้อย"  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในห้อข้อเรื่อง "บ้านแห่งอนาคต"

มีกำหนดจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560  พร้อมกัน 4 ภูมิภาค
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ซึ่งเป็นการจัดประสบการทางวิทยาศาสตร์ให้สำหรับเด็กปฐมวัย และเป็นแหล่งให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำความรู้ที่ได้ไปจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยต่อไป

Comments