วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

โพสต์1 ก.ค. 2560 01:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ  วันที่ 1  กรกฏาคม  2560 ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในงานประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ  ซึ่งในวันนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เนตรนารี มาเข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น  จำนวน 499 คน โดยในงานมี ดร.สุรินทร์  แก้วชูฟอง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านปากห้วย ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาลุ่มน้ำเหือง  เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน             พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้ามงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 รัชกาล ที่ 6  ผู้พระราชทานกำเนิดคณะลูกเสือแห่งชาติ  พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี  ทั้งทางกาย สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์ให้สังคมมีความก้าวหน้า  เพื่อความสุข และมั่นคงของชาติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้มีพิธีการดังกล่าว

ภาพข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

Comments