อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาระบบและเครือข่ายฯ เพื่อต่อต้านคอร์รับชั่นโรงเรียนบ้านยาง

โพสต์22 ก.ค. 2559 21:00โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
23 - 24 กรฎาคม 2559  ณ โรงเรียนบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.ท่าลี่ จ.เลย
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นในโรงเรียนบ้านยาง
โดยคณะวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.เลย 1
  • นายมณฑล พร้อมสันเทียะ  ผอ.ศูนย์ itec
  • นายธงชัย โกมลไสย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
  • นายจักรกริช อาจแก้ว เจ้าหน้าที่ ict

https://goo.gl/photos/dtzrwYGJ883B1a2n9Comments