อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL)

โพสต์28 มิ.ย. 2559 01:37โดยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง
ขอขอบคุณท่าน ดร. จุฑามาส  ศรีจำนงค์ ที่เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

Comments