เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน ตุลาคม 2564 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์13 ก.พ. 2565 23:59โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

งบทดลองจำเดือน ตุลาคม 2564 อ่านเพิ่มเติม

ผู้เผยแพร่ นางสาวอรพิน คำทองจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


ประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการตอบการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

โพสต์21 ก.ค. 2564 00:59โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันพุธ ที่ ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนประเด็น การตอบการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

การประเมินสถานะของหน่วยงานเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) คือการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร โดยเมื่อยุคสมัยของการบริหารราชการแปรเปลี่ยนเข้าสู่"ยุค 4.0" ที่มุ่งเน้น "การพัฒนาภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัล สร้างนวัตกรรม ด้วยการสานพลังจากทุกภาคส่วน" มีจุดมุ่งหมายให้องค์กรภาครัฐต่าง ๆ นำไปปรับใช้เพื่อพัฒนากระบวนการส่งมอบผลผลิตและการบริการให้ดีขึ้น ปรับปรุงผลการดำเนินการ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยทำให้เกิดความสอดคล้องกันตั้งแต่ทิศทางองค์การ แผนปฏิบัติราชการ กระบวนการตัดสินใจ บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ การน้ำเกณฑ์นี้ไปใช้จะช่วยให้องค์กรต่างตรวจสอบหรือประเมินองค์การตนเองในทุกระบบบริหารงาน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ และผลลัพธ์ โดยตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

การดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระบบ Online

โพสต์20 ก.ค. 2564 01:09โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2564 01:14 ]

      วันที่ 20 กรกฎาคม 2564  นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระบบ Online โดยมี นายประวิทย์  น้อยบัวทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ,นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียซำพุ เป็นคณะกรรมการประเมิน พร้อมกันนี้มี นายนพดล  ศรีขัดเค้า,
นายพิฑูรย์  อุตม์อ่าง รอง.ผอ.สพป.เลย เขต 1 ,นางปัทมา  สิมพลา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ,นางพรนิภา  จำปานิล ,นางวารุณี ทีนา ศึกษานิเทศก์ ,นางลัดดาวัลย์  สอนสุภาพ นักทรัพยากรบุคคล ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสัมฤิทธิผลฯในเวลา 10.00 น.ประเมินฯ นางสาว ปิยนุช  ทองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมี อ.ท่าลี่ ,เวลา 13.30 น.ประเมินฯ นายพงษ์พิพัฒน์  เพชรพิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 
      ทั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านน้ำมี และบ้านห้วยเดื่อ มีผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในการรับการประเมินโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1


สพป.เลย เขต 1 ร่วมต้านสู้ภัยโควิด

โพสต์7 ก.ค. 2564 22:03โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


สพป.เลย เขต 1 เชิญประชุมด่วน ! เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า covid 19

โพสต์29 มิ.ย. 2564 03:29โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันอังคารที่ 29 นี้ เวลา 10.00 น. ที่ห้องเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้จัดการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Google Meet สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid 19

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ระรอก 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 โดยนายรัฐอิสรา กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้ประชุมเร่งด่วน มอบนโยบายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนี้ ให้ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนแบบ on-site 100 % ของโรงเรียนในสังกัด เป็นระยะเวลา 14 วัน (28 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2564) โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน  และมีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการศึกษาในช่วง covid 19 ภายในโดยให้โรงเรียนรายงานความเคลื่อนไหว สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง การจัดโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ให้มีการบริหารจัดการเช่นเดิม โดยปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.โดยเคร่งครัด

ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

การฉีดวัคซีนโควิด 19 สนาม ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564

โพสต์8 มิ.ย. 2564 01:13โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2564 03:09 ]

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 พร้อมด้วยนายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง   รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 นำบุคลากรทางการศึกษา สพป เลย เขต 1 เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด 19  ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด 19 ศาลาประชาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

โดยเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ภายในศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย เพื่อใช้สำหรับเป็นจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 สนาม ในวันที่ 7-8 มิถุนายน  เพื่อลดการแออัดในการฉีดวัคซีนที่รพ.เลย โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเป็นโซนเช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล เช่น จุดลงทะเบียน จุดวัดความดัน จุดฉีดวัคซีน จุดสังเกตุอาการ และจัดเก้าอี้ให้นั่งแบบเว้นระยะห่าง มีการตั้งจุดวัดอุณหภูมิก่อนเข้า และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการกระจายตามจุดต่างๆ เพื่อให้การฉีดวัคซีนเป็นระบบมากที่สุด ปลอดภัย และใช้เวลาให้น้อยที่สุด โดยจุดฉีดวัคซีนสนามนี้ จะฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไว้จำนวน 300 คน ในวันที่ มิถุนายน และ 450 คนในวันที่ 8 มิถุนายน ดังกล่าวภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย  เขต  1

สพป.เลย เขต ๑ สืบสานวัฒนธรรมไทย "ประเพณีไทยวันสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๖๔

โพสต์9 เม.ย. 2564 00:55โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร


    วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณลานโพธิ์ลานธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ นายรัฐอิสรา  กงวงษ์           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑ เป็นประธานการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย "ประเพณีไทยวันสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๖๔ เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย  โดยกิจกรรมนี้ สพป.เลย  เขต ๑ ถือเป็นประเพณีที่ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี 

    ประเพณีไทยวันสงกรานต์เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ  เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศ ของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และเป็นการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ ของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ตระหนักและสืบสานประเพณีอันดีงามนี้  จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมีพิธีขอขมาและสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน รดน้ำขอพรผู้อาวุโส โดยการจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกัน  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019  ด้วย >>ภาพเพิ่มเติม<<

ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ ,นายเสด็จ ศรีบุรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เลย เขต ๑


โครงการ"ระดมทุนส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เลย เขต 1"

โพสต์1 เม.ย. 2564 02:13โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2564 02:15 ]

วันที่ 1  เมษายน 2564 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ "ระดมทุนส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เลย เขต 1"                   

สพป.เลย เขต 1 ได้จัดทำโครงการ "ระดมทุนส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เลยเขต 1"เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับภาวะความเดือดร้อน ยากจน ขาดแคลนและประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่ได้รับภาวะความเดือดร้อน ได้มีปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีพและพัฒนาตัวเองในด้านการศึกษาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งได้กำหนดกิจกรรม ที่ดำเนินการในระดมทุนดังนี้

1) กิจกรรม "เหรียญที่เหลือเพื่อน้องเลย 1

2) กิจกรรมจำหน่ายเสื้อ

3) กิจกรรม "ต้นโฮมบุญ"

ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา     ผู้มีจิตศรัทธรา และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโดยการระดมทุนจะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 30 กันยายน  2564  >>ภาพเพิ่มเติม<<

นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย  เขต 1

กิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้พระ ทำวัตรเช้า ณ ลานโพธิ์,ลานธรรม สพป.เลย เขต 1

โพสต์3 มี.ค. 2564 23:10โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 08.15 น.นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 นำผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เลย  เขต 1 ปฎิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้ พระทำวัตรเช้า  พร้อมทั้งพบปะอวยพร ให้กำลังใจบุคลากร  สพป.เลย  เขต  1 ก่อนแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ 

ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพปเลย  เขต  1

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2563

โพสต์26 ก.พ. 2564 20:33โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 08.00 .นายพิฑูรย์  อุตม์อ่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  เป็นประธานการทดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2563

ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ดําเนินการจัดสนามสอบ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2563 ซึ่งกําหนดการสอบ ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนห้องสอบ  20 ห้อง วิชาคณิตศาสตร์ สอบเวลา 09.30 - 11.30 น. มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 637 คน , และวิชาวิทยาศาสตร์ สอบเวลา 13.30 - 15.30 น. มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 577 คน

ในการดำเนินการสอบครั้งนี้นายพิฑูรย์  อุตม์อ่าง รอง ผอ.สพป.เลย เขต  1 ได้ชี้แจงแนวการปฏิบัติของคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการคุมห้องสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบการจัดสอบของ สสวท.และให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมห้องสอบให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบตามห้องสอบอีกด้วย  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย  เขต  1

1-10 of 298