โรงเรียนบ้านนาโคกเข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรมในการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)

โพสต์15 ส.ค. 2560 21:21โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

โรงเรียนบ้านนาโคกเข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม ในการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) วันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐
 ณ โรงแรมนภาลัย   จังหวัดอุดรธานี


การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)

โพสต์9 ส.ค. 2560 19:47โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2560 20:20 ]

  ไฟล์ VTR+PPT การบรรยายการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)  >>>Click<<<

  หนังสือ "ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ">>>Click<<<

https://drive.google.com/file/d/0BxuD2_kOj7-NWF9rMC1razVmMWc/view?usp=sharing

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2560 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์9 ส.ค. 2560 00:32โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 01:07 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2560 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

หยาดพิรุณ  วิจิตรจันทร์ (นักวิชาการเงินและบัญชี) : ผู้เผยแพร่

Untitled Postประกาศ โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิงก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย

โพสต์8 ส.ค. 2560 02:24โดยโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม

https://process3.gprocurement.go.th/egp2proc02Web/images.logo?filelogo=krut100.gif

ประกาศ โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิงก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย

 

             โรงเรียนบ้านแก่งปลาปกมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิงก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.loei1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๑๑๗๙๘๔๘ ในวันและเวลาราชการ

 


 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

(นายสุนทร แดนดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก

สพป.เลย 1 รุกเดินหน้าสร้างบ้านนักเรียน

โพสต์26 ก.ค. 2560 01:42โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

เมื่อวันที่  26  กรกฏาคม  2560  ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 35  มอบให้แก่     เด็กหญิง กมลรัตน์ หาหล้า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคกเลา  อ.เชียงคาน  จ.เลย  ภายในงานมี นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเชียงคาน หัวหน้าส่วนราชการ      ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในงานดังกล่าว

          ทั้งนี้ ดร.รอง  ปัญสังกา เปิดเผยว่า โครงการบ้านน้ำใจ หลังที่ 35 สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  35  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้   ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          ด้านเด็กหญิง กมลรัตน์ หาหล้า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รับมอบบ้าน กล่าวด้วยความรู้สึกตื้นตันใจ ดีใจ ในความอบอุ่น  ความมีเมตตาของผู้มีอุปการะคุณที่ได้ร่วมแรงร่วมใจมาสร้างบ้านให้  โดยเฉพาะนางสุพรรณี  กุลภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกเลา ที่เป็นแรงสำคัญ ผลักดันที่ทำให้ตนได้มีที่อยู่อาศัย และสัญญาว่าตนจะตั้งมั่นเป็นคนดี มุ่งมั่นตั้งใจเรียนเพื่อจะเป็นแรงในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป   <<< ภาพเพิ่มเติม>>>

      ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

 


โรงเรียนบ้านนาโคก รับการตรวจราชการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์26 ก.ค. 2560 00:17โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนบ้านนาโคก กลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย   รับการตรวจราชการจาก  ท่านอิสระ  ศิริวรภา 
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10  ตรวจติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม

โครงการบ้านน้ำใจ สพป.ลย.1 หลังที่ 34

โพสต์24 ก.ค. 2560 00:49โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2560 00:54 ]

วันจันทร์  ที่  24  กรกฏาคม  2560 เวลา  09.09 น. ณ โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก  อ.ปากชม จ.เลย  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านน้ำใจ  หลังที่  34  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาล  ที่ 9 
ดร.รอง  ปัญสังกา เปิดเผยว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน   โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความยากจน  ไร้ที่พึ่งจะต้องได้รับความช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ จึงได้จัดโครงการบ้านน้ำใจ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาล  ที่ 9       การมอบบ้านในครั้งนี้เป็น บ้านหลังที่ 34 มอบให้แก่  เด็กหญิงรุ่งอารุณ  สุโขยะชัย  นักเรียชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สำหรับการก่อสร้างบ้านน้ำใจครั้งนี้  สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจ      จากผู้บริหาร  คณะครู  ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ให้ความเมตตาในการดำเนินโครงการ           จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ดร.รอง  ปัญสังกา  กล่าวทิ้งท้ายว่าการดำเนินโครงการสร้างบ้านน้ำใจจะดำเนินการให้ ครบ จำนวน 89 หลังให้จงได้  <<ภาพเพิ่มเติม >>> 

นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร

โพสต์19 ก.ค. 2560 20:40โดยโรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร อำเภอเชียงคาน


เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 2560 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์17 ก.ค. 2560 02:18โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2560 02:33 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 2560 เอกสารอ่านเพิ่มเติม1-10 of 189