โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแนวคิด มอนเทสซอริ (Montessori)

โพสต์28 ส.ค. 2561 03:59โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร. รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต  1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูเข้าศึกษาดูงาน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิด มอนเทสซอริ (Montessori) ณ โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์  อำเภอดอนตูม และโรงเรียนวัดพะเนียงแตก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม           หลักสูตรการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่ ผู้ริเริ่มคิดและจัดตั้งวิธีการสอนแบบมอนเตสซอรี่ จากความเชื่อในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กในระยะเริ่มต้นว่า จุดมุ่งหมายในการให้การศึกษาในระยะแรกนั้น ไม่ใช่การเอาความรู้ไปสู่นักเรียน แต่ควรเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เจริญเติบโตไปตามความต้องการตามธรรมชาติ  ดังนี้

               1. การศึกษาด้วยมือ   ในห้องเรียนระบบมอนเตสซอรี เด็กจะแทบไม่ได้เรียนจากหนังสือ ในทุกๆ กรณี การเรียนแบบลงมือทำเอง หรือภาคปฏิบัติ หรือได้จับต้องหรือสัมผัสและใช้อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ด้วยตัวเอง จะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

              2. กิจกรรมที่เป็นไปโดยธรรมชาติ  เป็นเรื่องธรรมชาติปกติสำหรับเด็กที่จะพูด เคลื่อนไหว จับต้องสิ่งต่างๆ และค้นคว้าโลกที่อยู่รอบๆ ตัวเขา ตามสภาพแวดล้อมแบบมอนเตสซอรีอย่างแท้จริง จะส่งเสริมและปล่อยให้เด็กมีอิสระเสรีอย่างมีเหตุมีผล โดยไม่เกินขีดจำกัดของพฤฒิกรรมอันดีที่ควรมี โดยในเวลาส่วนใหญ่ เด็กจะใช้ไปกับการเลือกทำกิจกรรมที่ได้รับมอบแบบตัวต่อตัว ในเรื่องที่ตนเองสนใจ

               3. การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น   ในสภาพแวดล้อมแบบมอนเตสซอรี เด็กไม่เพียงแต่สามารถเลือกประกอบกิจกรรมที่ครูหยิบยื่นให้ แต่ยังสามารถที่จะทำงานนั้นๆ ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนับสัปดาห์ หรือเดือน จนกระทั่งงานนั้นๆ ดูเหมือนจะง่ายดายสำหรับเขา จนเขาสามารถสาธิตให้เด็กรุ่นเล็กกว่าทำได้ นี่เป็นหนึ่งในวิธีการที่ผู้ให้การศึกษาระบบมอนเตสซอรีใช้ในการวัดความสามารถของเด็ก ว่าถึงระดับความชำนาญในสิ่งนั้นๆ

               4. ประกอบกิจกรรมตามแรงจูงใจ   หนึ่งในแนวความคิดแบบมอนเตสซอรี คือ เด็กมีความต้องการเป็นตัวของตัวเอง เห็นว่าตนเป็นสิ่งมีชีวิตอันมีค่าในโลก และเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ จนชำนาญ ด้วยเหตุนี้ การตอบแทนด้วยรางวัลจะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น และอาจนำเด็กเหล่านี้ไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง และต้องขออนุญาตทุกๆ สิ่งทุกอย่าง แม้แต่การสานฝันของตัวเอง เลือกทำในสิ่งที่ตนเองต้องการ เด็กๆ ในระบบมอนเตสซอรีจะสร้างระบบความคิดแบบตัวของตัวเอง และการค้นพบตัวเอง โดยใช้ความคิดของตนในการตัดสินว่าสิ่งใดถูกหรือผิด

                5. อิสรเสรีภาพแบบมีขีดจำกัด   แม้เด็กๆ ในระบบมอนเตสซอรีจะมีความสุขกับอิสรเสรีภาพในการเลือกสิ่งต่างๆ แต่อิสรเสรีภาพนั้นๆ ควรมีขอบเขตที่จำกัดบ้าง โดยต้องจำกัดอย่างระมัดระวังและยังอยู่บนพื้นฐานของพฤฒิกรรมของเด็ก เด็กมีอิสระที่จะทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง และอยู่ในระเบียบของสังคม แต่ควรต้องนำทางเด็กบ้างหากออกนอกลู่นอกทางมากเกินไป

               6. การเรียนรู้ด้วยวินัยของตัวเอง   ในระบบการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี เด็กมิได้เรียนเพื่อให้ได้คะแนนหรือรางวัลใดๆ หรือมิได้ทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเพื่อเพียงให้เสร็จสิ้น เด็กๆ เรียนรู้เพราะเกิดจากความสนใจและความต้องการเรียนรู้ เพื่อให้ตนเป็นบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นตัวของตัวเอง

               โดยในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ดร.นัจรีภรณ์  ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เจ้าของโครงการการนำนโยบายและความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิด การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด มอนเทสซอริ (Montessori) ได้เป็นผู้ริเริ่มโครงการ เพื่อนำโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ต่อไป >>>ภาพเพิ่มเติม CLICK <<<

ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1


มอบบ้านน้ำใจ หลังที่ 71

โพสต์25 ส.ค. 2561 21:42โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2561 21:50 ]

          

            เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2561  เวลา 16.00 น. นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1  หลังที่ 71 มอบให้แก่       เด็กหญิงปิยะนุช  รักษาบุญ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านหนองนาทราย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย โดยการมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 นายบรรพต ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลย ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้าส่วนราชการ       ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย  ภายในพิธีมี นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานการ

          การดำเนินการสร้างบ้านหลังที่ 71 เกิดขึ้นอันมาเนื่องจาก  เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรเกิดเหตุไฟไหม้บ้านนักเรียน ในวันศุกร์  ที่ 10 สิงหาคม  2561 เวลา 21.00 . สร้างความเสียหาย ทั้งหลัง ไม่สามารถพักอาศัยได้   ด้วยเหตุดังกล่าว นายสมัย  สมสงวน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาทรายจึงรายงาน ความเสียหายแก่ ดร. รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้รับทราบ  จึงมีการสั่งการให้ดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจนักเรียนขึ้น  และสร้างจนแล้วเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว 

  การดำเนินการสร้างบ้านนักเรียนนี้ สพป.เลยเขต 1 ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการดำเนินการ  สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ         พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี   

            ในการดำเนินการมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  ในครั้งนี้มีการระดมการจัดหาเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้รับมอบบ้านน้ำใจ โดยการประมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล และการร้องเพลงประกอบดนตรี โดยนายบรรพต ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลย, ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ .สพป.เลย เขต 1 และเล่นดนตรีประกอบโดย นายยืนยง ปาลี รองผอ.สพป.เลย เขต 1 ซึ่งสามารถระดมทุนการศึกษาให้นักเรียนได้ถึง 10,200 บาท  >>>ภาพ CLICK<<<

 ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โพสต์17 ส.ค. 2561 22:08โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2561 22:40 ]

วันเสาร์ที่ 18  สิงหาคม  2561 เวลา 08.30 . ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องใน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”  ณ ห้องประชุมทุ่งขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย          เมื่อปี พ.ศ. 2409 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงคำนวณและพยากรณ์ว่า ปีมะโรง    พ.ศ. 2411 วันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวง จะเห็นได้ชัดที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งทรงพยากรณ์ล่วงหน้าถึง 2 ปี โดยไม่มีหลักฐานการคำนวณจากประเทศตะวันตก และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 อันเป็นวันสำคัญ    ในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนบรรดาผู้มาเข้าเฝ้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต่างเฝ้ารอคำพยากรณ์จากการคำนวณทางดาราศาสตร์ ในตอนแรกไม่มีผู้ใดแลเห็นสุริยุปราคาตอนเริ่มจับ พระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ว่า คลาสเริ่มจับเวลา 10.04 น. รอจนถึง 10.16 น. คลาสเริ่มจับมากขึ้นทุกที ท้องฟ้าที่สว่างเริ่มมืดสลัวลง จนถึงเวลา 11.20 น. ท้องฟ้ามืดลงจนมองเห็นดวงดาว  คลาสจับเต็มดวงเมื่อเวลา 11.36 น. 20 วินาที กินเวลานานถึง 6 นาที 45 วินาที ท้องฟ้ามืดจนเป็นเวลากลางคืน นับเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงตรงตามเวลาที่พระองค์ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ทุกประการ 
          พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาแต่บัดนั้น    การเสด็จพระราชดำเนินเพื่อพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนั้น ถือเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ และครั้งแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นผู้คำนวณด้วยพระองค์เองต่อหน้าคณะนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศส และแขกเมืองชาวต่างประเทศ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14  เมษายน 2525 เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 18  สิงหาคม ของทุกปี เป็น วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  และเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ภาพเพิ่มเติม>>>CLICK<<<


                  คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

           คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561 : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

ภาพข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

โพสต์11 ส.ค. 2561 20:22โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

12  สิงหาคม  2561  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยในพิธี มีข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนลูกจ้างในจังหวัดเลย เข้าร่วมในพิธี

พร้อมกันนี้  นายรอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้นำ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

โดยนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ประธานในพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9   จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะ  และเป็นผู้นำการลงนามถวายพระพรชัยมงคล  แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง  ในจังหวัดเลย  จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป. เลย เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) สพป.เลย เขต 1

โพสต์4 ส.ค. 2561 00:10โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

        

          วันนี้  วันเสาร์ ที่ สิงหาคม  2561 เวลา 09.00 . ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พร้อมเป็นวิทยากรบรรยาย

พิเศษ ทั้งนี้  ก่อนพิธีเปิดการประชุม ดร.รอง   ปัญสังกา  เป็นผู้นำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  เพื่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรมด้วยความมุ่งมั่นแน่วแน่  ยินดีเสียสละ

เวลา  และอุทิศตนอย่างเต็มกำลังความสามารถช่วยกันสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง  การเป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

          ในการอบรมเชิงปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ดร.รอง   ปัญสังกา  ประธานในพิธี  กล่าวว่า เป็นการดำเนินงานเพื่อ

สืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  รัชกาลที่  10  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติ

 เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชน  ส่วนใหญ่ของประเทศ

ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ

       เพื่อเปนการสืบสานศาสตรพระราชา และสนองพระราชกระแสรับสั่งของ   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชบาย     ดานการศึกษา ของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทําโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อมุงปลูกฝงใหผูบริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการปลูกฝงคุณธรรม 5 ประการ ไดแก  1) ความพอเพียง 2) ความกตัญู         3) ความซื่อสัตยสุจริต 4) ความรับผิดชอบ  และ 5) อุดมการณคุณธรรม

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมว่า  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถขับเคลื่อนเขตคุณธรรม ให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับโรงเรียน และองค์กรอื่นได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารทางการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต ๑ ทุกคน รวม ๗๗ คน ภาพเพิ่มเติม >>>CLICK<<<

ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

พิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

โพสต์27 ก.ค. 2561 20:55โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2561 20:58 ]
28 กรกฎาคม 2561  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนลูกจ้าง ในจังหวัดเลย เข้าร่วมในพิธี

พร้อมกันนี้  นายรอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้นำ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา                    ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

โดยนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ประธานในพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการทีดีและพลังของแผ่นดินที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิไดั ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงมีพระราชหฤทัยแน่วแน่ในการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถ เพื่อประโยชน์และความผาสุขแก่ประเทศชาติ ดังนั้น ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สนองพระมหากรุณาธิคุณ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต จะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตยึดมั่นหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตลอดไป จากนั้นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล >>>ภาพเพิ่มเติม<<      

ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลยเขต 1

โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2561

โพสต์9 ก.ค. 2561 01:40โดยโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ อำเภอเมืองเลย

โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อและโรงเรียนบ้านโพนจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ


การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปี2561

โพสต์9 ก.ค. 2561 01:18โดยโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ อำเภอเมืองเลย

โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 5 -7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ

สพป.ชัยภูมิเขต 3 ศึกษาดูงาน สพป. เลย เขต 1

โพสต์5 ก.ค. 2561 08:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วัน พฤหัสบดี  ที่  5  กรกฎาคม  2561  เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยภูมิเขต 3 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1

โดยการเดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3  เปิดเผยว่ามุ่งเน้นในการมาศึกษาดูงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  (ITA) โดยกล่าวว่า  ในการดำเนินการของ สพป.เลย เขต 1 ดังกล่าว  สร้างความสนใจให้กับตนเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้นำคณะศึกษาดูงานมาเพื่อรับทราบข้อมูล เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติ  นอกจากนี้ ยังชื่นชม ในเรื่องระบบ Video conference ซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้และเป็นเขตในอันดับต้น  ที่สามารถนำระบบดังกล่าวมาใช้ได้จริง จากการศึกษาดูงานที่  สพป.เลย เขต 1 จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต่อไป

ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 กล่าวว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   (ITA) นั้น ในการดำเนินกิจกรรม ล้วนแต่เป็นงานที่ บุคลากรใน สพป.เลย เขต ได้ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว  จึงสามารถนำมาตอบในเรื่องของการประเมินดังกล่าวได้  นอกจากนี้ยังกล่าวถึง การสร้างบ้านน้ำใจนักเรียน  สพป.เลย เขต 1 แรกเริ่ม  ได้ตั้งเป้าหมายในการสร้างบ้านน้ำใจนักเรียน จำนวน 89  หลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต จึงมีแนวความคิดในการเทิดพระเกียรติ พระองค์ โดยเพิ่มจำนวนการสร้างบ้านนักเรียน เป็นจำนวน 99  หลัง โดยขณะนี้ได้ดำเนินการ สร้างบ้านน้ำใจนักเรียนไปแล้ว  จำนวน 70    หลัง                  >>> ภาพเพิ่มเติม<<< 


ภาพโดย  นายอนุชิต  บาตะศรี  เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต ๑ เปิดค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG

โพสต์1 ก.ค. 2561 08:19โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


                 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต (โรงเรียนสุจริต)  โดยมี ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโดยนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  

            สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต”  เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีจิตสำนึกดี มีเหตุผลและซึมซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  ภูมิใจในการทำความดี รังเกียจคนโกงและคนเก่งแต่โกง  โดยผู้เรียนมีคุณลักษณะ  ๕  ประการ  คือ  ๑) ทักษะกระบวนการคิด  ๒) มีวินัย  ๓) ซื่อสัตย์สุจริต  ๔) อยู่อย่างพอเพียง  ๕) จิตสาธารณะ  และกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  จัดค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  และ บูรณาการ  ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ให้กับนักเรียน ที่เป็นตัวแทน ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนเครือข่ายสุจริต ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๔๐ จำนวน ๕๐ โรงเรียน

 

จากการดำเนินการดังกล่าว  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการ  เปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ตระหนักและเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริตโดยมุ่งหวังให้มีโรงเรียนเครือข่ายสุจริต  ที่มีแนวทางปฏิบัติกระบวนการในการกล่อมเกลา  ที่ดีเป็นแบบอย่าง มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดหรืออบรมสั่งสอนกล่อมเกลานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความซื่อตรงอย่างแท้จริง ไม่ทนต่อการทุจริต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 ๑.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสุจริต และโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ให้มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อป้องกันการทุจริต

 ๒.  เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนต้นแบบสุจริตและโรงเรียนเครือข่ายสุจริต จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  ให้นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนป้องกันการทุจริต

 ๓. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครือข่าย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมป้องกันการทุจริต และการจัดค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการสุจริต

 กลุ่มเป้าหมาย คือ ตัวแทน ป.ป.ช.สพฐ.น้อย โรงเรียนละ ๒ คน ครูที่เป็นตัวแทน ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ๑ คน รวมโรงเรียนละ ๓ คน  ที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายสุจริต จำนวน ๕๐  โรงเรียน รวมทั้งสิ้น  ๑๕๐  คน วิทยากร จำนวน  ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น  ๑๖๐ คน 


ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

1-10 of 259