Home

การตรวจราชการกรณีปกติของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1/2560

โพสต์22 มี.ค. 2560 01:51โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 22  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย    เข้าร่วมประชุม กรณีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   นายสุรพงษ์  จำจด  ได้กำหนดลงพื้นที่ ตรวจราชการกรณีปกติของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1/2560 เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคเลย  ภาพเพิ่มเติม >>>https://goo.gl/photos/US51v1QNZJmhkDNb8


ภาพข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

พิธีมอบเงินสงเคราะห์ เด็กในครอบครัว เด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน

โพสต์20 มี.ค. 2560 01:45โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560

 ดร. รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานเป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ เด็กในครอบครัว เด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน โดย มี นายสายรุ่งปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 ร่วมในงานดังกล่าว พิธธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่เด็กนักเรียนดังกล่าว มอบให้แก่ เด็กนักเรียน ใน โรงเรียนบ้านนาโคก จำนวน 20 ทุน และโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ จำนวน 20 ทุน

ภาพเพิ่มเติม CLICK>>>https://goo.gl/photos/rvpcEehYbAHiSgaC8

ภาพข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป. เลย เขต 1

นาโคกเตรียมกาย น้อมจิต

โพสต์19 มี.ค. 2560 19:40โดยโรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอเมืองเลย

คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาโคก เตรียมกาย น้อมจิต นั่งสมาธิ เดินจงกรมค่ะ

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.นาแขม อ.เมือง ประสบพายุฤดูร้อน 19 มีนาคม 2560

โพสต์19 มี.ค. 2560 00:59โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

ดร. วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ได้ติดตามสภาพความเสียของโรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย  เนื่องจากประสบภัยพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 14.20 น. โดยโรงบ้านห้วยทรายได้รับความเสียดังนี้

   1.หลังคาอาคารเรียน ป.1 ฉ 4 ห้องเรียนได้รับความเสียหายทั้งหลัง

   2.หลังคาเรียนป.1 ฉ 3 ห้องเรียนได้รับความเสียหาย 1 ห้องเรียน

   3. อาคารเรียนเอนกประสงค์  หลังคาอาคารเสียหาย

   4.อาคารโรงอาหาร หลังคาอาคารเรียนเสียหายหนัก

   5.ห้องสุขา ได้รับความเสียหายทั้งหลัง

   6. เสาธงชาติเสียหาย หักครึ่งเสา

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จะได้ดำเนินการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ต้นสังกัด เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
ภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก >>>https://goo.gl/photos/KrPiYkGHadbJGtiD6
ภาพข่าวโดย นางณัชชา ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.ลย.1

การดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560

โพสต์19 มี.ค. 2560 00:42โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วันที่ 19 มีนาคม 2560 ดร. รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์การดำเนินการคัดเลือกบุคคล   เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ   ปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 19มีนาคม เป็นการสอบ ภาค (ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  โดยการประเมินประวัติผลงานและสอบสัมภาษณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เลย เขต 1 ภาพเพิ่มเติม CLICK>>>https://goo.gl/photos/k9ha1VKvvxxyRNXGA

ภาพข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย.1

การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณี มีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560

โพสต์17 มี.ค. 2560 21:50โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2560 22:33 ]


วันที่ 18 -19 มีนาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย        กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560  ซึ่งดำเนินการคัดเลือก ภาค  ก  และภาค  ข  ในวันที่ 18  มีนาคม และภาค  ค ในวันที่  19  มีนาคม  2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ภาพเพิ่มเติม >CLICK>>>https://goo.gl/photos/CoGwSAwsX4jJpHrV9

ภาพข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1


โครงการเสริมสร้างการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ สายอาชีพ ปีการศึกษา 2560

โพสต์9 มี.ค. 2560 22:52โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

วันที่ 10  กุมภาพันธ์  2560 นายสายรุง  ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 เป็นประธานกล่าวเปิดงานตามโครงการคส่งเสริมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อสายอาชีพ  ปีการศึกษา 2560  กิจกรรมแนะแนวสัญจร Open House : Door To Door ประจำปีการศึกษา  2560  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการดำเนินงานนักเรียนปี ที่ 3 ได้รับการแนะแนวที่ถูกต้อง ภาพเพิ่มเติม CLICK>>>https://goo.gl/photos/WijoeQY8yUXpC1kL6

การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

โพสต์5 มี.ค. 2560 20:25โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2560 20:52 ]


วันที่ 6 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ในความสามารถพื้นฐาน 3 ด้าน  คือ ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุม เทพบุญเติม  โดยการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและโครงสร้างเครื่องมือ การบริหารจัดการระดับศูนย์สอบ การบริหารจัดการสนามสอบ การตรวจสอบข้อเขียน เอกสารในการจัดสอบ  และข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทางเดียวกัน   มีมาตราฐานเดียวกันทั้งประเทศ  ภาพเพิ่มเติม >>>https://goo.gl/photos/7aE8v3BFLS4DdE4BA<<<
 ภาพข่าว โดย ณัชชา  ทีนา ประชาสัมพันธ์ สพป ลย .1

1-10 of 163