สพป.เลย เขต 1 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference)

โพสต์20 มิ.ย. 2561 06:27โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2561 06:37 ]

วันพุธที่   20  มิถุนายน  2561  ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference)  โดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 09.00 น.-13.00  น. เพื่อให้มีความเข้าใจและมีแนวทางในการดำเนินการที่ตรงกัน  และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าวไปยังผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference) เพื่อรับฟังนโยบายไปพร้อมๆกัน  

 ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน

โพสต์19 มิ.ย. 2561 06:31โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

 

วันอังคารที่ 19  มิถุนายน 2561 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการระบบ  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเลิง  อำเภอปากชม   และโรงเรียนบ้านตาดซ้อ  อำเภอเชียงคาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดจัดให้มีการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561  เพื่อให้การดำเนินงานระบบการดูแล  ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามีความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน  จึงได้กำหนดให้มีการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นผู้ที่เก่ง ดี มี สุข ตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   นางนัยนา  ยิ้มชื่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่นำโรงเรียนเข้าสู่งานยกระดับคุณภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ            นักเรียน กล่าวว่าที่ตนได้นำโรงเรียนเข้ามาสู่ระบบดังกล่าวถือเป็นเจตนารมณ์ของตนเองตั้งแต่เริ่มแรกของการเข้ามาเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นการช่วย เหลือและดูแลเด็กนักเรียนซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเด็กในวัยเรียนเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการต่อการเรียนที่เพิ่มมากขึ้นต่อไป


ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

นักเรียน สพป.เลย เขต 1 สุดปลื้ม พลังเครือข่ายการศึกษามอบทุน เครื่องอุปโภค บริโภคต้อนรับเปิดเทอม

โพสต์22 พ.ค. 2561 04:33โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2561 06:05 ]

วัน ที่ 22  พฤษภาคม  2561 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับ นายบรรพต  ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลย  เข้าร่วมในพิธีมอบ  ทุนการศึกษา จำนวน 15,000  พร้อมอุปกรณ์การเรียน เครื่องอุปโภค  บริโภค เครื่องเสียง โต๊ะเก้าอี้ จากกลุ่มเครือข่ายภายนอก  ได้แก่สโมสรโรตารี่เมืองเลย สโมสรร้านค้า  โดยภายในพิธี มีการร้องเพลงประกอบดนตรีเพื่อระดมทุนการศึกษา จาก  ผอ.สพป.ลย.1 และนายอำเภอเมืองเลย  เพื่อมอบให้นักเรียนเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง การร้องเพลงประกอบดนตรีดังกล่าว  ได้รับบริจาคเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมในพิธี เป็นเงิน  10,800  บาท รวมเงินบริจาคครั้งนี้เป็นเงิน 25,800 บาท จึงได้มอบให้กับ โรงเรียนบ้านเลิงเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนต่อไป 


ภาพ/ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างการควบคุมภายใน

โพสต์30 เม.ย. 2561 23:20โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2561 23:42 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  ประจำปี 2561 วันอังคาร ที่  1  พฤษภาคม 2561 เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดย วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ท่านมะลิวรรณ  ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงและกลุ่มทุกกลุ่ม  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รวมทั้งสิ้น  176  คน >>>ภาพเพิ่มเติม<<<<


ภาพโดยนางวรกัรญา  คำสิงห์นอก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ


สพป.เลย เขต 1 สุดเก๋เปิดหมวกร้องเพลงระดมทุนการศึกษา พร้อมมอบบ้านน้ำใจ หลังที่ 70

โพสต์5 เม.ย. 2561 02:28โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ดำเนินโครงการสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี  ดร. รอง  ปัญสังกา            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีแนวคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบจากเดิมจำนวน  89 หลัง  แต่ด้วยกำลังความศรัทธาจากหน่วยงาน ความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา  จึงได้มีการขยายโครงการสร้างบ้านน้ำใจเพิ่มจากเดิม 89  หลัง เป็น  จำนวน 99 หลัง  โดยขณะนี้มียอดจองการสร้างบ้านน้ำใจให้นักเรียนแล้ว จำนวน 98  หลัง  คงเหลือการรับบริจาคสร้างบ้านอีกจำนวน 1 หลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   ยังคงรับบริจาคการสร้างบ้านน้ำใจให้นักเรียนจนครบกำหนด 99  หลัง

          วันนี้  วันที่ 5  เมษายน 2561 เวลา 08.09  น. นายบรรพต  ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย  ให้เกียรติในการเป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 70      ให้กับเด็กชายวรเชษฐ์  นามวงษา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านท่าข้าม  ภายในงานมีดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 เข้าร่วมในงาน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการโดย  ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 พร้อมกันนี้มี นายยืนยง  ปาลี ,นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู บุคลากร สพป.เลย  เขต 1 ผู้นำชุมชน  เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

บ้านน้ำใจหลังที่ 70  เป็นบ้านที่สร้างขึ้นจากผู้มีใจเมตตาที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างบ้านคือคุณเณศราภา  ปัญสังกา  โดยมอบเงินบริจาคสมทบในการสร้างบ้านครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 70,000  บาท

ระหว่างการดำเนินพิธีมอบบ้านน้ำใจให้นักเรียนมีการร้องเพลงประกอบการเล่นกีต้าร์เพื่อหาเงินทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่รับมอบบ้าน เล่นกีตาร์ประกอบเพลงโดยนายยืนยง  ปาลี  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1  ขับร้องโดย ดร.รอง ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ,นายบรรพต  ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลย  ได้รับเงินทุนการศึกษาจากการบริจาคเป็นเงินจำนวน 12,605 บาท และได้มอบให้เด็กชายวรเชษฐ์  นามวงษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป   >>>ภาพเพิ่มเติม<<

ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1 (5 เมษายน 2561)

ประชาสัมพันธ์โครงการ นานมีบุ๊ค ปีที่ 18

โพสต์2 เม.ย. 2561 22:45โดยThongchai Komolsai   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2561 22:50 ]

ส่งสรุปผลการอ่านของนักเรียน(เพื่อขอรับเกียรติบัตร) และส่งสรุปรายงานกิจกรรมประกวดสำหรับครูและนักเรียน

มอบต่อเนื่อง บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 69

โพสต์2 เม.ย. 2561 05:37โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

          วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  เวลา 15.39 น. นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการเมืองเลย  เป็นประธานการมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1  หลังที่ 69 มอบให้แก่ เด็กชายอิสระ  สุครีฟ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนเมืองเลย  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย

ในการมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 ดร.รอง  ปัญสังกา  พร้อมด้วย นายบรรพต  ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย  ภายในพิธีมี  ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานการ

          การสร้างบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 เกิดขึ้นภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก             โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี   จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น

            การมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  ในวันนี้ มีการระดมการจัดหาเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้รับมอบบ้านน้ำใจ โดยกิจกรรมการร้องเพลงประกอบดนตรี ขับร้องโดย ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1  เล่นดนตรีประกอบโดย นายยืนยง  ปาลี รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ซึ่งสามารถระดมทุนการศึกษาให้นักเรียนได้ถึง 6,700 บาท ถือเป็นการต่อยอดทุนการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กนักเรียนผู้รับมอบทุน

            การสร้างบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 69 เป็นการดำเนินการควบคุมดูแลการสร้าง โดยนายประวิทย์  น้อยบัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ  ในการผลักดันการสร้างบ้านน้ำใจหลัง ดังกล่าว ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  นายประวิทย์  น้อยบัวทอง  กล่าวว่า การดำเนินการสร้างบ้านหลังดังกล่าวเงินทุนเริ่มแรกได้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นอกจากนั้นเป็นการระดมทุนจากผู้มีอุปการะคุณจากหลากหลายหน่วยงาน ครู  ผู้ปกครอง  และจากส่วนต่างๆจึงทำให้เกิดบ้านหลังนี้เกิดขึ้น นายประวิทย์กล่าว >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

    

ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

31 มีนาคม ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

โพสต์30 มี.ค. 2561 21:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา  08.00 น. นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมประกอบรัฐพิธีและถวายราชสักการะ เนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า        ณ หอประชุมยอดภู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2541  กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบรัฐพิธีเนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า และขนานนามวันนี้ว่า “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือวันเจษฎาบดินทร์  และประกาศให้ข้าราชการและประชาชน ประกอบรัฐพิธีถวายราชสักการะโดยมิต้องถือว่าเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ  และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   พระหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดเลย จึงร่วมกันจัดพิธีดังกล่าวขึ้น

 

ภาพโดยนางสุชาดา  กองสิงห์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ข่าวโดย: นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ  ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2561

มอบบ้านน้ำใจ หลังที่ 66

โพสต์29 มี.ค. 2561 04:39โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

         วันที่ 29 มีนาคม  2561 เวลา 09.59 น. นายบรรพต  ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย  เป็นประธานการมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1  หลังที่ 66 มอบให้แก่ เด็กชายกิตติพงศ์  วรรณภา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย โดยการมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 ดร.รอง  ปัญสังกา  พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย  ภายในพิธีมี     ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานการ

          การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการ  สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี          จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น

            โดยในการดำเนินการมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  ในวันนี้ มีการระดมการจัดหาเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้รับมอบบ้านน้ำใจ โดยการประมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลจากนายบรรพต ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลยและการร้องเพลงประกอบดนตรี โดย ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1เล่นดนตรีประกอบโดย             นายยืนยง  ปาลี รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ซึ่งสามารถระดมทุนการศึกษาให้นักเรียนได้ถึง 11,500 บาท ถือเป็นการต่อยอดทุนการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กนักเรียนผู้รับมอบทุน

เด็กชายกิตติพงศ์  วรรณภา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดงผู้รับมอบทุนกล่าวว่า ครอบครัวของตนเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีพี่น้องร่วมบิดา  มาราดา เดียวกัน  รวม จำนวน 4  คน ตนเป็นพี่ชายคนโต มีความรู้สึกตื้นตันและดีใจที่ตนได้รับโอกาสในการการรับมอบบ้าน  เนื่องจากปัจจุบันไม่มีที่พักอาศัย  ครอบครัวพักอาศัยอยู่กับยายเป็นครอบครัวขนาดใหญ่  บ้านพักที่พักมีความคับแคบ  มีจำนวนผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก การได้รับโอกาสดังกล่าวเป็นการสร้างความยินดีและดีใจให้ตนเป็นอย่างมาก และกล่าวว่าตนจะเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของบิดา มารดา ตั้งใจเรียนเป็นคนดี ของสังคมต่อไปเด็กชายกิตติพงศ์  วรรณภากล่าว >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

ประกาศการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ 2561

โพสต์12 มี.ค. 2561 04:32โดยนายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2561 23:32 ]

รับการรายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม 2561
เวลา 08.30น.-10.00น. ณ.ห้องบริหารงานบุคคล(ชั้น2)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1

1-10 of 246