โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2561

โพสต์9 ก.ค. 2561 01:40โดยโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ อำเภอเมืองเลย

โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อและโรงเรียนบ้านโพนจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ


การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปี2561

โพสต์9 ก.ค. 2561 01:18โดยโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ อำเภอเมืองเลย

โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 5 -7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ

สพป.ชัยภูมิเขต 3 ศึกษาดูงาน สพป. เลย เขต 1

โพสต์5 ก.ค. 2561 08:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วัน พฤหัสบดี  ที่  5  กรกฎาคม  2561  เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยภูมิเขต 3 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1

โดยการเดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3  เปิดเผยว่ามุ่งเน้นในการมาศึกษาดูงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  (ITA) โดยกล่าวว่า  ในการดำเนินการของ สพป.เลย เขต 1 ดังกล่าว  สร้างความสนใจให้กับตนเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้นำคณะศึกษาดูงานมาเพื่อรับทราบข้อมูล เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติ  นอกจากนี้ ยังชื่นชม ในเรื่องระบบ Video conference ซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้และเป็นเขตในอันดับต้น  ที่สามารถนำระบบดังกล่าวมาใช้ได้จริง จากการศึกษาดูงานที่  สพป.เลย เขต 1 จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต่อไป

ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 กล่าวว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   (ITA) นั้น ในการดำเนินกิจกรรม ล้วนแต่เป็นงานที่ บุคลากรใน สพป.เลย เขต ได้ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว  จึงสามารถนำมาตอบในเรื่องของการประเมินดังกล่าวได้  นอกจากนี้ยังกล่าวถึง การสร้างบ้านน้ำใจนักเรียน  สพป.เลย เขต 1 แรกเริ่ม  ได้ตั้งเป้าหมายในการสร้างบ้านน้ำใจนักเรียน จำนวน 89  หลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต จึงมีแนวความคิดในการเทิดพระเกียรติ พระองค์ โดยเพิ่มจำนวนการสร้างบ้านนักเรียน เป็นจำนวน 99  หลัง โดยขณะนี้ได้ดำเนินการ สร้างบ้านน้ำใจนักเรียนไปแล้ว  จำนวน 70    หลัง                  >>> ภาพเพิ่มเติม<<< 


ภาพโดย  นายอนุชิต  บาตะศรี  เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต ๑ เปิดค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG

โพสต์1 ก.ค. 2561 08:19โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


                 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต (โรงเรียนสุจริต)  โดยมี ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโดยนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  

            สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต”  เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีจิตสำนึกดี มีเหตุผลและซึมซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  ภูมิใจในการทำความดี รังเกียจคนโกงและคนเก่งแต่โกง  โดยผู้เรียนมีคุณลักษณะ  ๕  ประการ  คือ  ๑) ทักษะกระบวนการคิด  ๒) มีวินัย  ๓) ซื่อสัตย์สุจริต  ๔) อยู่อย่างพอเพียง  ๕) จิตสาธารณะ  และกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  จัดค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  และ บูรณาการ  ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ให้กับนักเรียน ที่เป็นตัวแทน ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนเครือข่ายสุจริต ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๔๐ จำนวน ๕๐ โรงเรียน

 

จากการดำเนินการดังกล่าว  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการ  เปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ตระหนักและเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริตโดยมุ่งหวังให้มีโรงเรียนเครือข่ายสุจริต  ที่มีแนวทางปฏิบัติกระบวนการในการกล่อมเกลา  ที่ดีเป็นแบบอย่าง มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดหรืออบรมสั่งสอนกล่อมเกลานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความซื่อตรงอย่างแท้จริง ไม่ทนต่อการทุจริต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 ๑.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสุจริต และโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ให้มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อป้องกันการทุจริต

 ๒.  เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนต้นแบบสุจริตและโรงเรียนเครือข่ายสุจริต จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  ให้นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนป้องกันการทุจริต

 ๓. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครือข่าย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมป้องกันการทุจริต และการจัดค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการสุจริต

 กลุ่มเป้าหมาย คือ ตัวแทน ป.ป.ช.สพฐ.น้อย โรงเรียนละ ๒ คน ครูที่เป็นตัวแทน ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ๑ คน รวมโรงเรียนละ ๓ คน  ที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายสุจริต จำนวน ๕๐  โรงเรียน รวมทั้งสิ้น  ๑๕๐  คน วิทยากร จำนวน  ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น  ๑๖๐ คน 


ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 ปฏิญาณตน สวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

โพสต์30 มิ.ย. 2561 23:36โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


 นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี  มีนายวีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย     เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน พร้อมกันนี้มี นายสุภชัย  จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดเลย เข้าร่วมในงานการปฏิญาณตน สวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี ดังกล่าวด้วย
           วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต
1  ได้ดำเนินงานในด้านการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีมาอย่างต่อเนื่อง โดยถือปฏิบัติตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและทิศทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง เสียสละเพื่อส่วนรวมซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในกระบวนการของลูกเสือ เนตรนารี

 ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 จัดกิจกรรมลูกเสือ เป็นวิชาบังคับในระดับชั้นประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) ครู บุคลากรทางการศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณวุฒิทางลูกเสือให้สูงขึ้นตามความเหมาะสม มีการประกอบพิธีในวันสำคัญทางการลูกเสือ การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาการลูกเสือและการจัดตั้งกองลูกเสือพิเศษ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย  รวมจำนวน ทั้งสิ้น จำนวน 836 คน การดำเนินกิจกรรมดังกล่าววัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อปลูกจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสแห่งเดือนการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 3.ให้เป็นผู้รู้จักการสังเกต จดจำและพึ่งตนเอง 4.ให้เป็นผู้รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และเพื่อปลูกฝังความรักใคร่ สามัคคีในหมู่คณะของลูกเสือและการบำเพ็ญประโยชน์  โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ภาพโดย นางสุชาดา  กองสิงห์ นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการพิเศษ

           นายสุรินทร์  แก้วชูฟอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย

ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1นักเรียน สพป.เลย เขต 1 เล่นฟุตซอล กระชับมิตร ห่างไกลยาเสพติด

โพสต์29 มิ.ย. 2561 07:51โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนาดอกคำคัพ ครั้งที่ 14 (ต้านยาเสพติด) ประจำปี 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี และมี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย สืบเนื่องมาจากการส่งมอบ การก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล ของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ให้กับโรงเรียนบ้านนาดอกคำ ในครั้งนี้ จึงได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลขึ้นโดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ คือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการของเด็กนักเรียน  การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยยึดถือและคำนึงถึงเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติ พร้อมกันนี้ภายในงาน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้มอบ แว่นสายตา ให้กับ เด็กชายชานนท์ แวงวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ โดยเด็กชายชานนท์ แวงวรรณ กล่าวว่าการที่ตนได้รับมอบแว่นตาจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลยดังกล่าว สร้างความดีใจให้ตนเองเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากตนเป็นผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา มองเห็นไม่ชัดเจน เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิต ส่งผลกระทบต่อการเรียน การได้แว่นสายตาดังกล่าว ทำให้ตนเองสามารถวิ่งเล่น หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนได้ ตนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ เด็กชายชานนท์ แวงวรรณ กล่าวทั้งนี้ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกระชับมิตรระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัด กับหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ด้วย ภาพเพิ่มเติม >>>CLICK<<<
 
ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เขต 1

สพป.เลย เขต 1 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน

โพสต์27 มิ.ย. 2561 06:50โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 07:55 ]

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการระบบ  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "เชียงคานปทุมมาสงเคราะห์"และโรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดจัดให้มีการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561  เพื่อให้การดำเนินงานระบบการดูแล  ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามีความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน  จึงได้กำหนดให้มีการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นผู้ที่เก่ง ดี มี สุข ตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยกระบวนการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"นั้น นางสุภาพิชญ์  ศรีชัยศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตร "วิจิตรวิทยา"   กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นกระบวนการในการช่วยเหลือนักเรียนให้เด็กนักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสภาพปัญหาที่พบได้แก่ครอบครัวแตกแยก เด็กพิการ มีฐานะยากจน ห่างไกลผู้ปกครองเนื่องจากผู้ปกครองไปทำงานต่างจังหวัด ทำให้การดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง  โรงเรียนจึงมีระบบในการดูแลช่วยนักเรียน ตามรูปแบบขั้นตอนต่างๆ เช่นการเยี่ยมบ้านนักเรียนทำให้ได้รับทราบปัญหา ของเด็กนักเรียน สามารถช่วยเหลือนักเรียน และส่งผลดีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนดีขึ้น  พร้อมทั้งส่งผลที่ดีต่อคุณภาพการเรียนเพิ่มมากขึ้น นางสุภาพิชญ์  ศรีชัยศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตร "วิจิตรวิทยา"  กล่าว


ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1


สพป.เลย เขต 1 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference)

โพสต์20 มิ.ย. 2561 06:27โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2561 06:37 ]

วันพุธที่   20  มิถุนายน  2561  ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference)  โดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 09.00 น.-13.00  น. เพื่อให้มีความเข้าใจและมีแนวทางในการดำเนินการที่ตรงกัน  และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าวไปยังผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference) เพื่อรับฟังนโยบายไปพร้อมๆกัน  

 ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน

โพสต์19 มิ.ย. 2561 06:31โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

 

วันอังคารที่ 19  มิถุนายน 2561 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการระบบ  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเลิง  อำเภอปากชม   และโรงเรียนบ้านตาดซ้อ  อำเภอเชียงคาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดจัดให้มีการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561  เพื่อให้การดำเนินงานระบบการดูแล  ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามีความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน  จึงได้กำหนดให้มีการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นผู้ที่เก่ง ดี มี สุข ตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   นางนัยนา  ยิ้มชื่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่นำโรงเรียนเข้าสู่งานยกระดับคุณภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ            นักเรียน กล่าวว่าที่ตนได้นำโรงเรียนเข้ามาสู่ระบบดังกล่าวถือเป็นเจตนารมณ์ของตนเองตั้งแต่เริ่มแรกของการเข้ามาเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นการช่วย เหลือและดูแลเด็กนักเรียนซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเด็กในวัยเรียนเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการต่อการเรียนที่เพิ่มมากขึ้นต่อไป


ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

นักเรียน สพป.เลย เขต 1 สุดปลื้ม พลังเครือข่ายการศึกษามอบทุน เครื่องอุปโภค บริโภคต้อนรับเปิดเทอม

โพสต์22 พ.ค. 2561 04:33โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2561 06:05 ]

วัน ที่ 22  พฤษภาคม  2561 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับ นายบรรพต  ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลย  เข้าร่วมในพิธีมอบ  ทุนการศึกษา จำนวน 15,000  พร้อมอุปกรณ์การเรียน เครื่องอุปโภค  บริโภค เครื่องเสียง โต๊ะเก้าอี้ จากกลุ่มเครือข่ายภายนอก  ได้แก่สโมสรโรตารี่เมืองเลย สโมสรร้านค้า  โดยภายในพิธี มีการร้องเพลงประกอบดนตรีเพื่อระดมทุนการศึกษา จาก  ผอ.สพป.ลย.1 และนายอำเภอเมืองเลย  เพื่อมอบให้นักเรียนเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง การร้องเพลงประกอบดนตรีดังกล่าว  ได้รับบริจาคเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมในพิธี เป็นเงิน  10,800  บาท รวมเงินบริจาคครั้งนี้เป็นเงิน 25,800 บาท จึงได้มอบให้กับ โรงเรียนบ้านเลิงเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนต่อไป 


ภาพ/ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

 

1-10 of 253