พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

โพสต์11 ส.ค. 2561 20:22โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

12  สิงหาคม  2561  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยในพิธี มีข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนลูกจ้างในจังหวัดเลย เข้าร่วมในพิธี

พร้อมกันนี้  นายรอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้นำ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

โดยนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ประธานในพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9   จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะ  และเป็นผู้นำการลงนามถวายพระพรชัยมงคล  แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง  ในจังหวัดเลย  จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป. เลย เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) สพป.เลย เขต 1

โพสต์4 ส.ค. 2561 00:10โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

        

          วันนี้  วันเสาร์ ที่ สิงหาคม  2561 เวลา 09.00 . ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พร้อมเป็นวิทยากรบรรยาย

พิเศษ ทั้งนี้  ก่อนพิธีเปิดการประชุม ดร.รอง   ปัญสังกา  เป็นผู้นำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  เพื่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรมด้วยความมุ่งมั่นแน่วแน่  ยินดีเสียสละ

เวลา  และอุทิศตนอย่างเต็มกำลังความสามารถช่วยกันสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง  การเป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

          ในการอบรมเชิงปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ดร.รอง   ปัญสังกา  ประธานในพิธี  กล่าวว่า เป็นการดำเนินงานเพื่อ

สืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  รัชกาลที่  10  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติ

 เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชน  ส่วนใหญ่ของประเทศ

ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ

       เพื่อเปนการสืบสานศาสตรพระราชา และสนองพระราชกระแสรับสั่งของ   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชบาย     ดานการศึกษา ของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทําโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อมุงปลูกฝงใหผูบริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการปลูกฝงคุณธรรม 5 ประการ ไดแก  1) ความพอเพียง 2) ความกตัญู         3) ความซื่อสัตยสุจริต 4) ความรับผิดชอบ  และ 5) อุดมการณคุณธรรม

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมว่า  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถขับเคลื่อนเขตคุณธรรม ให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับโรงเรียน และองค์กรอื่นได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารทางการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต ๑ ทุกคน รวม ๗๗ คน ภาพเพิ่มเติม >>>CLICK<<<

ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

พิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

โพสต์27 ก.ค. 2561 20:55โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2561 20:58 ]
28 กรกฎาคม 2561  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนลูกจ้าง ในจังหวัดเลย เข้าร่วมในพิธี

พร้อมกันนี้  นายรอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้นำ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา                    ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

โดยนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ประธานในพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการทีดีและพลังของแผ่นดินที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิไดั ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงมีพระราชหฤทัยแน่วแน่ในการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถ เพื่อประโยชน์และความผาสุขแก่ประเทศชาติ ดังนั้น ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สนองพระมหากรุณาธิคุณ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต จะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตยึดมั่นหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตลอดไป จากนั้นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล >>>ภาพเพิ่มเติม<<      

ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลยเขต 1

โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2561

โพสต์9 ก.ค. 2561 01:40โดยโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ อำเภอเมืองเลย

โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อและโรงเรียนบ้านโพนจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ


การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปี2561

โพสต์9 ก.ค. 2561 01:18โดยโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ อำเภอเมืองเลย

โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 5 -7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ

สพป.ชัยภูมิเขต 3 ศึกษาดูงาน สพป. เลย เขต 1

โพสต์5 ก.ค. 2561 08:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วัน พฤหัสบดี  ที่  5  กรกฎาคม  2561  เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยภูมิเขต 3 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1

โดยการเดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3  เปิดเผยว่ามุ่งเน้นในการมาศึกษาดูงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  (ITA) โดยกล่าวว่า  ในการดำเนินการของ สพป.เลย เขต 1 ดังกล่าว  สร้างความสนใจให้กับตนเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้นำคณะศึกษาดูงานมาเพื่อรับทราบข้อมูล เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติ  นอกจากนี้ ยังชื่นชม ในเรื่องระบบ Video conference ซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้และเป็นเขตในอันดับต้น  ที่สามารถนำระบบดังกล่าวมาใช้ได้จริง จากการศึกษาดูงานที่  สพป.เลย เขต 1 จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต่อไป

ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 กล่าวว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   (ITA) นั้น ในการดำเนินกิจกรรม ล้วนแต่เป็นงานที่ บุคลากรใน สพป.เลย เขต ได้ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว  จึงสามารถนำมาตอบในเรื่องของการประเมินดังกล่าวได้  นอกจากนี้ยังกล่าวถึง การสร้างบ้านน้ำใจนักเรียน  สพป.เลย เขต 1 แรกเริ่ม  ได้ตั้งเป้าหมายในการสร้างบ้านน้ำใจนักเรียน จำนวน 89  หลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต จึงมีแนวความคิดในการเทิดพระเกียรติ พระองค์ โดยเพิ่มจำนวนการสร้างบ้านนักเรียน เป็นจำนวน 99  หลัง โดยขณะนี้ได้ดำเนินการ สร้างบ้านน้ำใจนักเรียนไปแล้ว  จำนวน 70    หลัง                  >>> ภาพเพิ่มเติม<<< 


ภาพโดย  นายอนุชิต  บาตะศรี  เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต ๑ เปิดค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG

โพสต์1 ก.ค. 2561 08:19โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


                 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต (โรงเรียนสุจริต)  โดยมี ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโดยนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  

            สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต”  เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีจิตสำนึกดี มีเหตุผลและซึมซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  ภูมิใจในการทำความดี รังเกียจคนโกงและคนเก่งแต่โกง  โดยผู้เรียนมีคุณลักษณะ  ๕  ประการ  คือ  ๑) ทักษะกระบวนการคิด  ๒) มีวินัย  ๓) ซื่อสัตย์สุจริต  ๔) อยู่อย่างพอเพียง  ๕) จิตสาธารณะ  และกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  จัดค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  และ บูรณาการ  ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ให้กับนักเรียน ที่เป็นตัวแทน ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนเครือข่ายสุจริต ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๔๐ จำนวน ๕๐ โรงเรียน

 

จากการดำเนินการดังกล่าว  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการ  เปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ตระหนักและเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริตโดยมุ่งหวังให้มีโรงเรียนเครือข่ายสุจริต  ที่มีแนวทางปฏิบัติกระบวนการในการกล่อมเกลา  ที่ดีเป็นแบบอย่าง มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดหรืออบรมสั่งสอนกล่อมเกลานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความซื่อตรงอย่างแท้จริง ไม่ทนต่อการทุจริต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 ๑.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสุจริต และโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ให้มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อป้องกันการทุจริต

 ๒.  เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนต้นแบบสุจริตและโรงเรียนเครือข่ายสุจริต จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  ให้นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนป้องกันการทุจริต

 ๓. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครือข่าย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมป้องกันการทุจริต และการจัดค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการสุจริต

 กลุ่มเป้าหมาย คือ ตัวแทน ป.ป.ช.สพฐ.น้อย โรงเรียนละ ๒ คน ครูที่เป็นตัวแทน ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ๑ คน รวมโรงเรียนละ ๓ คน  ที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายสุจริต จำนวน ๕๐  โรงเรียน รวมทั้งสิ้น  ๑๕๐  คน วิทยากร จำนวน  ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น  ๑๖๐ คน 


ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 ปฏิญาณตน สวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

โพสต์30 มิ.ย. 2561 23:36โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


 นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี  มีนายวีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย     เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน พร้อมกันนี้มี นายสุภชัย  จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดเลย เข้าร่วมในงานการปฏิญาณตน สวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี ดังกล่าวด้วย
           วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต
1  ได้ดำเนินงานในด้านการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีมาอย่างต่อเนื่อง โดยถือปฏิบัติตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและทิศทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง เสียสละเพื่อส่วนรวมซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในกระบวนการของลูกเสือ เนตรนารี

 ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 จัดกิจกรรมลูกเสือ เป็นวิชาบังคับในระดับชั้นประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) ครู บุคลากรทางการศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณวุฒิทางลูกเสือให้สูงขึ้นตามความเหมาะสม มีการประกอบพิธีในวันสำคัญทางการลูกเสือ การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาการลูกเสือและการจัดตั้งกองลูกเสือพิเศษ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย  รวมจำนวน ทั้งสิ้น จำนวน 836 คน การดำเนินกิจกรรมดังกล่าววัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อปลูกจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสแห่งเดือนการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 3.ให้เป็นผู้รู้จักการสังเกต จดจำและพึ่งตนเอง 4.ให้เป็นผู้รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และเพื่อปลูกฝังความรักใคร่ สามัคคีในหมู่คณะของลูกเสือและการบำเพ็ญประโยชน์  โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ภาพโดย นางสุชาดา  กองสิงห์ นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการพิเศษ

           นายสุรินทร์  แก้วชูฟอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย

ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1นักเรียน สพป.เลย เขต 1 เล่นฟุตซอล กระชับมิตร ห่างไกลยาเสพติด

โพสต์29 มิ.ย. 2561 07:51โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนาดอกคำคัพ ครั้งที่ 14 (ต้านยาเสพติด) ประจำปี 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี และมี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย สืบเนื่องมาจากการส่งมอบ การก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล ของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ให้กับโรงเรียนบ้านนาดอกคำ ในครั้งนี้ จึงได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลขึ้นโดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ คือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการของเด็กนักเรียน  การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยยึดถือและคำนึงถึงเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติ พร้อมกันนี้ภายในงาน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้มอบ แว่นสายตา ให้กับ เด็กชายชานนท์ แวงวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ โดยเด็กชายชานนท์ แวงวรรณ กล่าวว่าการที่ตนได้รับมอบแว่นตาจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลยดังกล่าว สร้างความดีใจให้ตนเองเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากตนเป็นผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา มองเห็นไม่ชัดเจน เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิต ส่งผลกระทบต่อการเรียน การได้แว่นสายตาดังกล่าว ทำให้ตนเองสามารถวิ่งเล่น หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนได้ ตนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ เด็กชายชานนท์ แวงวรรณ กล่าวทั้งนี้ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกระชับมิตรระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัด กับหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ด้วย ภาพเพิ่มเติม >>>CLICK<<<
 
ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เขต 1

สพป.เลย เขต 1 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน

โพสต์27 มิ.ย. 2561 06:50โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 07:55 ]

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการระบบ  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "เชียงคานปทุมมาสงเคราะห์"และโรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดจัดให้มีการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561  เพื่อให้การดำเนินงานระบบการดูแล  ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามีความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน  จึงได้กำหนดให้มีการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นผู้ที่เก่ง ดี มี สุข ตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยกระบวนการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"นั้น นางสุภาพิชญ์  ศรีชัยศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตร "วิจิตรวิทยา"   กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นกระบวนการในการช่วยเหลือนักเรียนให้เด็กนักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสภาพปัญหาที่พบได้แก่ครอบครัวแตกแยก เด็กพิการ มีฐานะยากจน ห่างไกลผู้ปกครองเนื่องจากผู้ปกครองไปทำงานต่างจังหวัด ทำให้การดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง  โรงเรียนจึงมีระบบในการดูแลช่วยนักเรียน ตามรูปแบบขั้นตอนต่างๆ เช่นการเยี่ยมบ้านนักเรียนทำให้ได้รับทราบปัญหา ของเด็กนักเรียน สามารถช่วยเหลือนักเรียน และส่งผลดีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนดีขึ้น  พร้อมทั้งส่งผลที่ดีต่อคุณภาพการเรียนเพิ่มมากขึ้น นางสุภาพิชญ์  ศรีชัยศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตร "วิจิตรวิทยา"  กล่าว


ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1


1-10 of 256