ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

โพสต์14 ม.ค. 2563 03:09โดยโรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่าลี่  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

โพสต์14 ม.ค. 2563 03:07โดยโรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

โรงเรียนบ้านาท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เพิ่มเติม)

โพสต์8 ก.ค. 2562 19:27โดยinfo สพป.เลย 1

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๙-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒(ในวันเวลาราชการ) 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ ๑ สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

โพสต์30 เม.ย. 2562 02:42โดยนางณัชชา ทีนา

        


        วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒  ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ที่เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัจจุบันไม่มีทีท่าว่าจะหมดไปจากสังคม ยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมาก ขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการ รณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆ ที่เห็นพ้องกันว่าการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ นําไปสู่ความยากจนและเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ อย่างแท้จริง สาเหตุของปัญหาที่พบคือการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นประเพณีนิยมปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ในการนี้          สํานักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับ สพฐ. ได้จัดทําหลักสูตรต้านทุจริตขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ในฐานะองค์กรรับผิดชอบการจัด การศึกษาให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงกําหนดให้มีการอบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ขึ้น จํานวน ๒ รุ่น คือ

รุ่นที่ ๑ สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน จํานวน ๑๕๒ คน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒    ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

รุ่นที่ ๒สําหรับครูวิชาการและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต จํานวน ๒๐๘ คน วันที่ ๙พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต ๑

        โดย ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเลย ได้แก่  ๑. นางสาวภามณี ลีกระจ่าง พนักงานไต่สวนระดับต้น จาก ป.ป.ช.จังหวัดเลย ๒. นายพงศกร ทองโชติ พนักงานไต่สวนระดับต้น จาก ป.ป.ช.จังหวัดเลย นอกจากนี้และมีทีมศึกษานิเทศก์ และครูที่ผ่านการอบรมครูแกนนำมาร่วมในการอบรมดังกล่าว >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

พิธีรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย

โพสต์2 มี.ค. 2562 23:20โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2562 23:26 ]

วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย จาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ และสมาคมครูปฐมวัยจังหวัดเลย ได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ทําให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ และภาคภูมิใจในการ เริ่มต้นชีวิตการศึกษาของบุตรหลานและเป็นการร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเด็ก ทําให้ เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มี พัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กทุกคน พร้อมที่จะเข้ารับการการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ต่อไป จึงได้ร่วมกันจัดให้มีการรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยขึ้น

โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ มีกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน ธาตุจอมศรีและหาดนาแก้ว  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จํานวนทั้งสิ้น ๔๕๘ คน จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย จํานวน ๕๕๘ คน  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<ภาพ/ข่าว โดยนางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต ๑

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์18 ธ.ค. 2561 19:34โดยโรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ก

ประกาศโรงเรียนบ้านเมี่ยง

โพสต์2 ธ.ค. 2561 21:49โดยโรงเรียนบ้านเมี่ยง อําเภอท่าลี่

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านเมี่ยง

ประกาศรับสมัครธุรการ

โพสต์21 พ.ย. 2561 22:47โดยโรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี อำเภอนาด้วง   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2563 18:30 โดย โรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่ ]

โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดีปรกาศรับสมัครคัดเลืออัตราจ้างธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว

โพสต์20 พ.ย. 2561 03:36โดยโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว อำเภอเมืองเลย

เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

1-10 of 277