การประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563

โพสต์17 ธ.ค. 2563 20:45โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2563 21:02 ]

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายรัฐอิรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เป็นประธานการประชุมเป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาในสังกัด สพป.เลย เขต 1 โดยได้พบปะและมอบนโยบาย ในการจัดการเรียนการสอน   ให้มีคุณภาพ ในด้านผลสัมฤทธิ์ต่างๆให้สูงขึ้น  รวมทั้งการบริหารจัดการคุณภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียนในสังกัด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เช่นการดำเนินการในด้านโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม เป็นต้น ทั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างที่ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาได้สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละเขตพื้นที่ของกลุ่มคุณภาพ พร้อมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มได้นำเสนองานที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขตามลำดับต่อไป และท้ายการประชุมเป็นการคัดเลือก ประธานของประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา  คือนายพันธ์ุเทพ  ใจคำ ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง เป็นประธาน ,นาย  เดช ปาจรียานนท์ ประธานกลุุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาหลักเมืองเป็นรองประธาน  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ข่าวโดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์/ ภาพโดย นางสาวศิริพร แสงสว่าง นักจัดการงานทั่วไป  สพป.เลย  เขต  1


การประชุมกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม ปีการศึกษา 2563

โพสต์15 ธ.ค. 2563 20:48โดยนางณัชชา ทีนา

วัน พุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อ.เมืองเลย จ.เลย นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เป็นประธานการเปิดสกายวอล์ค ร้านกาแฟ ชมตะวัน พร้อมทั้งร่วมประชุมกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งข้าราชการครู     ในพื้นที่กลุ่มคุณภาพการศึกษา   โดยเสนอนโยบายการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษานำสู่การปฏิบัติ ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เช่น คะแนน  O-NET และ NT ให้เพิ่มขึ้น การประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น   พร้อมเสนอ อัตลักษณ์ LOEI 1  TO  BE 1 (มีชีวิตชีวา  พัฒนาต่อเนื่อง  ลือเลื่องคนฮู้  เป็นผู้มีอุดมการณ์ ทะยาน สู่ความเป็น  1 ) และนโยบายป้ายชัด  ตัดหญ้า  ทาสี ให้สามารถดำเนินการใน ระยะเวลา 1 ปี  โดยใช้รูปแบบ 3 P 1 S ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โดยในการประชุมดังกล่าวมีนายพิฑูรย์  อุตม์อ่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ได้ร่วมพบปะกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมด้วย 

ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย  เขต  1


การประชุมกลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย และกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง ปีการศึกษา 2563

โพสต์14 ธ.ค. 2563 00:07โดยนางณัชชา ทีนา


วัน จันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านน้ำภู อ.เมืองเลย จ.เลย นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย  และเวลา 13.00 . ณ โรงเรียนเมืองเลย เป็นประธานการประชุมกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งข้าราชการครูในพื้นที่กลุ่มคุณภาพการศึกษา โดยเสนอนโยบายการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษานำสู่การปฏิบัติ ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เช่น คะแนน  O-NET และ NT ให้เพิ่มขึ้น การประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น   พร้อมเสนอ อัตลักษณ์ LOEI 1  TO  BE 1 (มีชีวิตชีวา  พัฒนาต่อเนื่อง  ลือเลื่องคนฮู้  เป็นผู้มีอุดมการณ์ ทะยาน สู่ความเป็น  1 ) และนโยบายป้ายชัด  ตัดหญ้า  ทาสี ให้สามารถดำเนินการใน ระยะเวลา 1 ปี  โดยใช้รูปแบบ 3 P1 S ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ในการประชุมดังกล่าวมีนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ได้ร่วมพบปะกับผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมด้วย 

ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย  เขต  1

การประชุมกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาท่าลี่ ปีการศึกษา 2563 พร้อมบรรยายพิเศษผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งข้าราชการครูในเขตพื้นที่กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่

โพสต์2 ธ.ค. 2563 23:17โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่ 3 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ  โรงเรียนบ้านท่าลี่ อ. ท่าลี่ จ.เลย  นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาท่าลี่ ปีการศึกษา 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ และแนะแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งข้าราชการครูในเขตพื้นที่กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่ โดยแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทั้งครูและนักเรียนมีความสุข ยกระดับ คะแนน  O-NET และ NT ให้เพิ่มขึ้น การประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆให้มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น   พร้อมเสนอ อัตลักษณ์ LOEI 1  TO  BE 1 (มีชีวิตชีวา  พัฒนาต่อเนื่อง  ลือเลื่องคนฮู้  เป็นผู้มีอุดมการณ์ ทะยาน สู่ความเป็น  1 ) พร้อมมอบ นโยบายป้ายชัด  ตัดหญ้า  ทาสี

โดยในการประชุมครั้งนี้มีนายพิฑูรย์ อุตอ่างรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการประชุมโดย  นายนิคสัน  ทองทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง ประธานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาท่าลี่ <<<ภาพเพิ่มเติม>>>


ภาพ/ข่าว  โดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย  เขต 1

การประชุมกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี ปีการศึกษา 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ

โพสต์1 ธ.ค. 2563 00:30โดยนางณัชชา ทีนา


วันที่ 1 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ  โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 อ. เชียงคาน จ.เลย  นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี ปีการศึกษา 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งข้าราชการครูในเขตพื้นที่กลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี โดยแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทั้งครูและนักเรียนมีความสุข ยกระดับ คะแนน  O-NET และ NT ให้เพิ่มขึ้น การประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆให้มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น   พร้อมเสนอ อัตลักษณ์ LOEI 1  TO  BE 1 (มีชีวิตชีวา  พัฒนาต่อเนื่อง  ลือเลื่องคนฮู้  เป็นผู้มีอุดมการณ์ ทะยาน สู่ความเป็น  1 ) พร้อมมอบ นโยบายป้ายชัด  ตัดหญ้า  ทาสี

โดยในการประชุมดังกล่าวมีนายนพดล ศรีขัดเค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการประชุมโดย  นางศิวยา  รักคง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต  1

สพป.เลย เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ท่องค่านิยมหลัก 12 + 1 รักเลยจริงต้องไม่ทิ้งขยะ สวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล 5 ประการ พร้อมทั้งมอบนโยบายพบปะให้ข้อคิดกับผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่

โพสต์23 พ.ย. 2563 00:45โดยนางณัชชา ทีนา


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผอ.สพป.เลย  เขต  1  นำผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา  สพป.เลย  เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ ท่องค่านิยมหลัก 12+1  รักเลยจริงต้องไม่ทิ้งขยะ  สวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีล 5 และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตสุจริต พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวคิดในการปฏิบัติงานก่อนแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่  ในเช้า วันจันทร์ 23 พฤศจิกายน  2563

ภาพ/ข่าว นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

โพสต์14 ม.ค. 2563 03:09โดยโรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่าลี่  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

โพสต์14 ม.ค. 2563 03:07โดยโรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

โรงเรียนบ้านาท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เพิ่มเติม)

โพสต์8 ก.ค. 2562 19:27โดยinfo สพป.เลย 1

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๙-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒(ในวันเวลาราชการ) 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ ๑ สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

โพสต์30 เม.ย. 2562 02:42โดยนางณัชชา ทีนา

        


        วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒  ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ที่เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัจจุบันไม่มีทีท่าว่าจะหมดไปจากสังคม ยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมาก ขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการ รณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆ ที่เห็นพ้องกันว่าการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ นําไปสู่ความยากจนและเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ อย่างแท้จริง สาเหตุของปัญหาที่พบคือการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นประเพณีนิยมปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ในการนี้          สํานักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับ สพฐ. ได้จัดทําหลักสูตรต้านทุจริตขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ในฐานะองค์กรรับผิดชอบการจัด การศึกษาให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงกําหนดให้มีการอบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ขึ้น จํานวน ๒ รุ่น คือ

รุ่นที่ ๑ สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน จํานวน ๑๕๒ คน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒    ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

รุ่นที่ ๒สําหรับครูวิชาการและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต จํานวน ๒๐๘ คน วันที่ ๙พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต ๑

        โดย ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเลย ได้แก่  ๑. นางสาวภามณี ลีกระจ่าง พนักงานไต่สวนระดับต้น จาก ป.ป.ช.จังหวัดเลย ๒. นายพงศกร ทองโชติ พนักงานไต่สวนระดับต้น จาก ป.ป.ช.จังหวัดเลย นอกจากนี้และมีทีมศึกษานิเทศก์ และครูที่ผ่านการอบรมครูแกนนำมาร่วมในการอบรมดังกล่าว >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

1-10 of 283