บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 กับวิทยาลัยเทคนิคเลย

โพสต์2 ก.พ. 2564 01:32โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่ 2  กุมภาพันธ์  2564  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 พร้อมด้วยนาสงัด  ยศเฮือง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 และวิทยาลัยเทคนิคเลย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเลยกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑  สนับสนุนการดําเนินงานในการบริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service  เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนใน โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์จริง ,เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV) พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ ครู นักศึกษาและบุคลากร เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆตามที่ สพฐ.หรือโรงเรียนร้องขอผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  จัดอบรมและให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องอีกด้วย <<<ภาพเพิ่มเติม<<<

     ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ภาพโดยนางสาวศิริพร  แสงสว่าง  นักจัดการงานทั่วไป

Comments