การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ กตปน.

โพสต์13 ก.ย. 2560 01:24โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2560 01:33 ]

วันที่ ๑๓ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ณ ห้องประชุมเทพสถิตย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามีองค์ประกอบ จำนวน  ๙  คน  ดังนี้

     ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ประธานกรรมการ   

    ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ

    ๓. กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ  กรรมการ

    ๔. กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน  กรรมการ

    ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน ๕  คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ

และประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านการวิจัยและประเมินผล  ด้านการบริหารการศึกษา  ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกันทั้งนี้ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  เป็นไปตามตามกฎกระทรวง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  <<<ภาพเพิ่มเติม>>>

ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

Comments