การประชุมสรุปผลการดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสต์4 ก.พ. 2564 23:38โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2564 23:47 ]วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 (ผอ.สพป เลย เขต 1) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลยเขต 1

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสรุปรายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรียนในกรณีปิดภาคเรียนสืบเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID 19)  และเพื่อให้กิจกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ข้อมูลตรงตามสภาพความเป็นจริง

ทั้งนี้ภายหลังจากการนำเสนอสรุปผลการนิเทศบูรณาการแล้วได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่การปฏิบัตินำไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ต่อไป >>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย  เขต  1

Comments