การประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์18 ก.พ. 2564 19:39โดยนางณัชชา ทีนา


วันที่ 19   กุมภาพันธ์ 2564  ณ สพม.21 นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธานการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกันนี้มีนายบูรพา  พรหมสิงห์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นายโรจน์  พรมสอน ผอ.สพม.19 และนางปัทมา  สิมพลา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เลย  เขต  1 เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ด้วย โดยผู้ที่รับการประเมินในครั้งนี้ คือ นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช , ส...นปดล  นพเคราะห์ รอง ผอ.สพม.21

 ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กําหนดให้ผู้ได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  จํานวน 2 ครั้ง ทุก 5 เดือน หากผลการประเมินรวม 2 ครั้ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย  เขต  1

Comments