การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2563

โพสต์26 ก.พ. 2564 20:33โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 08.00 .นายพิฑูรย์  อุตม์อ่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  เป็นประธานการทดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2563

ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ดําเนินการจัดสนามสอบ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2563 ซึ่งกําหนดการสอบ ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนห้องสอบ  20 ห้อง วิชาคณิตศาสตร์ สอบเวลา 09.30 - 11.30 น. มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 637 คน , และวิชาวิทยาศาสตร์ สอบเวลา 13.30 - 15.30 น. มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 577 คน

ในการดำเนินการสอบครั้งนี้นายพิฑูรย์  อุตม์อ่าง รอง ผอ.สพป.เลย เขต  1 ได้ชี้แจงแนวการปฏิบัติของคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการคุมห้องสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบการจัดสอบของ สสวท.และให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมห้องสอบให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบตามห้องสอบอีกด้วย  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย  เขต  1

Comments