การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) สพป.เลย เขต 1

โพสต์4 ส.ค. 2561 00:10โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

        

          วันนี้  วันเสาร์ ที่ สิงหาคม  2561 เวลา 09.00 . ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พร้อมเป็นวิทยากรบรรยาย

พิเศษ ทั้งนี้  ก่อนพิธีเปิดการประชุม ดร.รอง   ปัญสังกา  เป็นผู้นำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  เพื่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรมด้วยความมุ่งมั่นแน่วแน่  ยินดีเสียสละ

เวลา  และอุทิศตนอย่างเต็มกำลังความสามารถช่วยกันสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง  การเป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

          ในการอบรมเชิงปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ดร.รอง   ปัญสังกา  ประธานในพิธี  กล่าวว่า เป็นการดำเนินงานเพื่อ

สืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  รัชกาลที่  10  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติ

 เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชน  ส่วนใหญ่ของประเทศ

ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ

       เพื่อเปนการสืบสานศาสตรพระราชา และสนองพระราชกระแสรับสั่งของ   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชบาย     ดานการศึกษา ของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทําโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อมุงปลูกฝงใหผูบริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการปลูกฝงคุณธรรม 5 ประการ ไดแก  1) ความพอเพียง 2) ความกตัญู         3) ความซื่อสัตยสุจริต 4) ความรับผิดชอบ  และ 5) อุดมการณคุณธรรม

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมว่า  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถขับเคลื่อนเขตคุณธรรม ให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับโรงเรียน และองค์กรอื่นได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารทางการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต ๑ ทุกคน รวม ๗๗ คน ภาพเพิ่มเติม >>>CLICK<<<

ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

Comments