พิธีรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย

โพสต์2 มี.ค. 2562 23:20โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2562 23:26 ]

วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย จาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ และสมาคมครูปฐมวัยจังหวัดเลย ได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ทําให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ และภาคภูมิใจในการ เริ่มต้นชีวิตการศึกษาของบุตรหลานและเป็นการร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเด็ก ทําให้ เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มี พัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กทุกคน พร้อมที่จะเข้ารับการการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ต่อไป จึงได้ร่วมกันจัดให้มีการรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยขึ้น

โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ มีกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน ธาตุจอมศรีและหาดนาแก้ว  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จํานวนทั้งสิ้น ๔๕๘ คน จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย จํานวน ๕๕๘ คน  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<ภาพ/ข่าว โดยนางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต ๑
Comments