ประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการตอบการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

โพสต์21 ก.ค. 2564 00:59โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันพุธ ที่ ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนประเด็น การตอบการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

การประเมินสถานะของหน่วยงานเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) คือการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร โดยเมื่อยุคสมัยของการบริหารราชการแปรเปลี่ยนเข้าสู่"ยุค 4.0" ที่มุ่งเน้น "การพัฒนาภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัล สร้างนวัตกรรม ด้วยการสานพลังจากทุกภาคส่วน" มีจุดมุ่งหมายให้องค์กรภาครัฐต่าง ๆ นำไปปรับใช้เพื่อพัฒนากระบวนการส่งมอบผลผลิตและการบริการให้ดีขึ้น ปรับปรุงผลการดำเนินการ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยทำให้เกิดความสอดคล้องกันตั้งแต่ทิศทางองค์การ แผนปฏิบัติราชการ กระบวนการตัดสินใจ บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ การน้ำเกณฑ์นี้ไปใช้จะช่วยให้องค์กรต่างตรวจสอบหรือประเมินองค์การตนเองในทุกระบบบริหารงาน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ และผลลัพธ์ โดยตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments