สนามสอบอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านน้ำคิว วันที่ 15 มีนาคม 2559

โพสต์14 มี.ค. 2559 22:18โดยโรงเรียนบ้านน้ำคิว อำเภอเมืองเลย

รองอนุพงษ์ ปริบาล ศน.อมรา จำรูญศิริ 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ อ่านออกเขียนได้ ป.1
ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านน้ำคิว  ในวันที่  15  มีนาคม  2559

Comments