สพป.เลย เขต 1 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน

โพสต์19 มิ.ย. 2561 06:31โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

 

วันอังคารที่ 19  มิถุนายน 2561 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการระบบ  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเลิง  อำเภอปากชม   และโรงเรียนบ้านตาดซ้อ  อำเภอเชียงคาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดจัดให้มีการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561  เพื่อให้การดำเนินงานระบบการดูแล  ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามีความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน  จึงได้กำหนดให้มีการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นผู้ที่เก่ง ดี มี สุข ตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   นางนัยนา  ยิ้มชื่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่นำโรงเรียนเข้าสู่งานยกระดับคุณภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ            นักเรียน กล่าวว่าที่ตนได้นำโรงเรียนเข้ามาสู่ระบบดังกล่าวถือเป็นเจตนารมณ์ของตนเองตั้งแต่เริ่มแรกของการเข้ามาเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นการช่วย เหลือและดูแลเด็กนักเรียนซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเด็กในวัยเรียนเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการต่อการเรียนที่เพิ่มมากขึ้นต่อไป


ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments